Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-15
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego

Autorzy: Adrianna Seniów ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Słowa kluczowe: terminologia psychologiczna synonimia zapożyczenia
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (219-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówione zostało zjawisko synonimii w terminologii psychologicznej na przykładzie szeregu synonimów nazywających zaburzenia związane z uzależnieniem od zakupów. Analizie poddano 15 terminów funkcjonujących w polskim piśmiennictwie naukowym, takich jak: dysfunkcyjne zakupy, kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, kompulsywne zakupy, kupnoholizm, kupowanie dysfunkcyjne, kupowanie nadmierne, mania kupowania, oniomania, shopoholizm/szopoholizm, uzależnienie od kupowania, uzależnienie od zakupów, zakupoholizm, zakupomania. Celem rozważań jest analiza strukturalna poszczególnych członów szeregu wraz z omówieniem ich genezy oraz wskazanie przyczyn synonimii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, Mieczysław. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych. Wrocław: Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
2.Białecka-Pikul, Marta. Rec. książki Key Concepts in Developmental Psychology H. Rudolpha Schaffera. Psychologia Rozwojowa 12 (2007), 4: 93–96.
3.Black, Donald W. „A review of compulsive buying disorder”. World Psychiatry 6 (2007), 1: 14–18.
4.Black, Donald W., Martha Shaw, Jeff Allen. „Five-year follow-up of people diagnosed with compulsive shopping disorder”. Comprehensive Psychiatry, 68 (2016): 97–102.
5.Browicz, Tadeusz, Stanisław Ciechanowski, Stanisław Domański, Leon Kryński, red. Słownik lekarski polski. Kraków: Towarzystwo Lekarskie Krakowskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1905.
6.Filar, Dorota. „Synonimia leksykalna w leksykologii i leksykografii polskiej”. Studia Leksykalne. Roczniki Humanistyczne 58 (2010), 6: 41–57.
7.Gąsiorowska, Agata. „Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań”. Przegląd Psychologiczny 44 (2001), 4: 463–477.
8.Jadacka, Hanna. Termin techniczny: pojęcie, budowa, poprawność. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT, 1976.
9.Jankowiak, Lucyna. Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie „Słownika terminologii lekarskiej polskiej” z 1881 roku). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2015.
10.Koryczan, Paulina, Michalina Sęktas, Lucjan Dybczak, Kaja Malicka. „Uzależnienie od zakupów – przegląd badań”. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. IV, red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2017, 79–84.
11.Krzystanek, Marek, Aleksander Stolarczyk, Katarzyna Piekarska-Bugiel, Roman Wojnar, Ewa Martyniak. „Zakupoholizm – nowe wyzwania terapeutyczne”. Psychiatria 13 (2016), 3: 149–152.
12.Kurlak, Iryna. „Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego kupowania: uzależnienie od zakupów (oniomania)”. Forum Pedagogiczne, 1 (2008): 229–249.
13.Nawacka, Jadwiga. „O synonimach typu fundament ławowy//ława fundamentowa”. Poradnik Językowy, 4 (1978): 160–164.
14.Olkowska, Ksenia. „Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny, 9 (2010): 161–207.
15.Pałuszyńska, Edyta. „Charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle wariantywności języka w kraju i za granicą”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, 24 (2017): 17–26.
16.Seniów, Adrianna. Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
17.Smółkowa, Teresa, red. Słowa, słowa… Czy je znasz? Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2013.
18.Strelau, Jan, Dariusz Doliński, red. Psychologia akademicka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
19.Szczaus, Agnieszka. Leksyka specjalistyczna w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku na tle polszczyzny XVIII wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.
20.Tomaszewski, Tadeusz. Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 1998.
21.Waszakowa, Krystyna. „Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego i środowiskowego w języku mediów ostatniego ćwierćwiecza”. Slavia Meridionalis, 9 (2009): 89–102.
22.Waszakowa, Krystyna. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
23.Winston, Gordon C. „Addiction and backsliding: A theory of compulsive consumption”. Journal of Economic Behavior & Organization, 1 (1980): 295–324.
24.Zięba, Aneta. „Wpływy obce w polszczyźnie końca XX wieku na podstawie rzeczowników z wybranych tomów «Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny»”. Język Polski, 1 (2008): 14–21.