Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież

Autorzy: Izabela Kępka ORCID
Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Lucyna Warda-Radys ORCID
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Słowa kluczowe: Bogurodzica genologia modlitwy wartościowanie
Rok wydania:2021
Liczba stron:13 (65-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza elementów łączących uczniowskie parafrazy Bogurodzicy, napisane przez uczniów jednego z łódzkich liceów i opublikowane w „Dużym Formacie” (dodatku do „Gazety Wyborczej”) w styczniu 2003 r., ze średniowiecznym oryginałem. Analiza wiąże się z elementami genologii tekstu – strukturą modlitwy, relacjami nadawczo-odbiorczymi oraz światem wartości nadawcy, wyrażonym w postaci próśb lub pragnień. Analiza wykazała nawiązania wierszy licealistów do Bogurodzicy. Wynikają one zarówno z kształtu wiersza o charakterze modlitewnym, wyraźnie wyeksponowanego adresata (którym jest najczęściej Matka Boża lub Matka Boża i Syn Boży/Bóg) oraz – najczęściej zbiorowego – nadawcy zanoszącego prośby do adresata. W parafrazach Bogurodzicy nadawca jest – podobnie jak adresat – wyraźnie nazwany (co różni te teksty od pieśni średniowiecznej), a jego prośby są bardziej konkretne (niż w Bogurodzicy) i wynikają z przynależności do określonego środowiska. Język tych utworów jest prosty, precyzyjny, momentami kolokwialny, pozbawiony typowej dla języka religijnego hieratyczności. Powoduje to desakralizację tekstów, ale jednocześnie podkreśla bliskość nadawcy i adresata tak ważną dla młodego, poranionego przez życie człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boryś, Wiesław. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.
2.Brückner, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. VI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
3.Długosz-Kurczabowa, Krystyna. „Bogurodzica”. W: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. Wanda Decyk-Zięba, Stanisław Dubisz, 69–99. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.
4.Jaskółowa, Ewa. „Trudne lekcje poezji”. W: Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym, red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig, 125–138. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2005.
5.Kępka, Izabela. „Językowa kreacja przyjaciela i wroga w przyśpiewkach kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk”. W: Futbol w świecie sztuki, red. Jan Ciechowicz, Waldemar Moska, 447–461. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
6.Kępka, Izabela. „Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej”. Język Polski 95 (2015), 3: 270–281.
7.Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
8.Mayen, Józef. O stylistyce utworów mówionych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
9.Mazurkiewicz, Roman. Deesis. Idea wstawiennictwa Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej. Wyd. II poprawione. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2002.
10.Michałowska, Teresa. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
11.Ostrowska, Ewa. „Bogurodzica – najstarszy wiersz polski. Parantele najstarszej polskiej pieśni”. W: tejże, Z dziejów języka polskiego i jego piękna. Studia i szkice. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.
12.Pawłowska, Regina. „Bogurodzica – język poetycki w epoce św. Wojciecha”. W: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja, 35–46. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.
13.Puzynina, Jadwiga. „Jak pracować nad językiem wartości?”. Język a Kultura 2 (1991): 129–137.
14.Puzynina, Jadwiga. „Wokół języka wartości”. W: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. Jerzy Bartmiński, 21–34. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003.
15.Ruszkowski, Marek. „Rzeczownik kobieta jako przykład melioryzacji”. Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 29 (2016): 177–181.
16.Skubalanka, Teresa. „O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 23 (1990).
17.Wierusz-Kowalski, Jan. „Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego”. Studia Religioznawcze PAN 4 (1973): 6.
18.Wojtak, Maria. „O początkach stylu religijnego w Polsce”. Stylistyka 1 (1992): 90–97.
19.Miejski słownik slangu i mowy potocznej. Dostęp 09.11.2020. https://www.miejski.pl.
20.SXVI – Słownik polszczyzny XVI w. https://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/44676.
21.SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN. sjp.pwn.pl.
22.WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. Piotr Żmigrodzki. wsjp.pl.