Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-14
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie

Autorzy: Kalina Maria Taczkowska ORCID
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Słowa kluczowe: derywat leksem pole leksykalno-semantyczne rodzina słowotwórcza semantyka smutek uczucie
Rok wydania:2021
Liczba stron:17 (195-211)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy omówione zostały jednostki z rodziny leksykalnej smutku oraz z grupy „odczuć w rodzaju” smutku. W oparciu o materiał – publikacje językoznawców, słowniki języka polskiego, Narodowy Korpus Języka Polskiego oraz wypowiedzi użytkowników portali internetowych – autorka zrekonstruowała pole leksykalno-semantyczne zorganizowane wokół leksemu smutek. Zbadała także relacje między poszczególnymi elementami, które znalazły się w polu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które we współczesnych tekstach polszczyzny podlegają neosemantyzacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańko, Mieczysław, red. Inny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 (ISJP).
2.Bralczyk, Jerzy, red. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
3.Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna 1958–1969 (SJPD).
4.Dubisz, Stanisław, red. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 (USJP).
5.Dunaj, Bogusław, red. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga, 1996 (SWJP).
6.Linde, Samuel Bogumił. Słownik języka polskiego. Warszawa: Reprint. Wydawnictwo „Gutenberg-Print”, 1994.
7.Markowski, Andrzej, red. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 (NSPP).
8.Nagórko, Alicja, Marek Łaziński, Hanna Burkhardt. Dystynktywny słownik synonimów. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2004.
9.Narodowy Korpus Języka Polskiego. Dostęp 10.11.2020. nkjp.pl (NKJP).
10.Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981 (SJPSz).
11.Wyszukiwarka internetowa google.pl.
12.Bilikiewicz, Adam, Włodzimierz Strzyżewski, red. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992.
13.Buttler, Danuta. „Koncepcje pola znaczeniowego”. Przegląd Humanistyczny 2 (1967).
14.Buttler, Danuta. Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1978.
15.Chojnacka-Kuraś, Marta. Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie. Warszawa: Wydano Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
16.Ekman, Paul, Wallace V. Friesen. „Constants across cultures in the face of emotion”. Journal of Personality and Social Psychology 17 (1971).
17.Gerstmann, Stanisław. Psychologia. Warszawa: PZWS, 1969.
18.Grzegorczykowa, Renata, Krystyna Waszakowa, red. Pojęcie. Słowo. Tekst. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
19.Harkins, Jean, Anna Wierzbicka, red. Emotions in crosslinguistic perspective. Berlin: De Gruyter, 2001.
20.Korzeniowski, Lucjan, Stanisław Pużyński, red. Encyklopedyczny słownik psychiatrii. Warszawa: PZWL, 1986.
21.Krzyżanowska, Anna. Pole semantyczne pojęcia ‘smutku’ w języku polskim i francuskim. W: red. Pojęcie. Słowo. Tekst, red. Renata Grzegorczykowa, Krystyna Waszakowa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
22.Mądrzycki, Tadeusz. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
23.Mikołajczuk, Agnieszka. Obraz radości we współczesnej polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
24.Nowakowska-Kempna, Iwona. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1995.
25.Puzynina, Jadwiga. „Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim”. Język a Kultura 14 (2000).
26.Rubene, Diana. „Semantyka leksemu smutek w powieści J.L. Wiśniewskiego S@motność w sieci oraz w jej łotewskim przekładzie”. Folia Linguistica 46 (2012).
27.Rybakowski Janusz, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka. Psychiatria. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2010.
28.Saloni, Zygmunt, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Włodzimierz Gruszczyński, Danuta Skowrońska. Słownik gramatyczny języka polskiego. Dostęp 10.11.2020. sgjp.pl.
29.de Saussure, Ferdinand. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1971.
30.de Saussure Ferdinand. Course in general linguistics. Trans. Wade Baskin. New York: Philosophical Library, 1959.
31.Seniów, Adrianna. Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
32.Szewczuk, Włodzimierz. Psychologia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
33.Tokarski, Ryszard. „Słownictwo jako interpretacja świata”. W: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
34.Tokarski, Ryszard. Struktura pola znaczeniowego: studium językoznawcze. Warszawa: PWN, 1984.
35.Tokarski, Ryszard. Światy za słowami: wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
36.Trier, Jost. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg, Winter, 1931.
37.Wierzbicka, Anna. „Emocje. Język i «skrypty kulturowe»”. Tłum. Jolanta Szpyra. W: Język – umysł – kultura, red. Jerzy Bartmiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
38.Wierzbicka, Anna. „Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura i poznanie”. Tłum. Paweł Kornacki. W: Język – umysł – kultura, red. Jerzy Bartmiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.