Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2022.21-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 21, 2022
Techniki rozwijania sprawności czytania oraz pisania w materiałach do nauczania polskiego języka medycyny (medycznego)

Autorzy: Paulina Oczko ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Słowa kluczowe: polski język medycyny (medyczny) sprawności językowe techniki rozwijające sprawność czytania i pisania
Rok wydania:2022
Liczba stron:16 (93-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi głos w dyskusji nad sposobami rozwijania sprawności rozumienia tekstów pisanych (czytania) oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych (pisania) w nauczaniu polskiego języka medycyny (medycznego). Asumptem do napisania artykułu były konkluzje płynące z analizy koncepcji rozwijania sprawności językowych, przedstawionych we wstępach do materiałów do polszczyzny medycznej. W tekście opisane zostały dotychczasowe prace na temat rozwijania sprawności językowych w nauczaniu języka polskiego do celów medycznych. Zwrócono uwagę na najważniejsze teoretyczne założenia metodyki rozwijania sprawności czytania i pisania w nauczaniu polskiego języka ogólnego oraz do celów specjalistycznych i/lub zawodowych. Omówiono wyniki analiz materiałów pod kątem wykorzystanych technik rozwijających umiejętność rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Analiza materiałów glottodydaktycznych pozwoliła stwierdzić, iż metodyka nauczania języka polskiego do celów medycznych bazuje na osiągnięciach metodyki nauczania języka ogólnego. Dzięki przeglądowi korpusu badawczego udało się wskazać najczęściej używane techniki służące rozwijaniu sprawności czytania. Badania wykazały, że w przeważającej większości podręczników autorzy najmniej uwagi poświęcają sprawności pisania, nie akcentują jej także wyraźnie w samym opisie celów nauczania polskiego języka medycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banach, Małgorzata, Dominika Bucko. Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019.
2.Czeniek, Anna. „Sprawność pisania – sprawnością odkrywaną na nowo”. W: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Karolina Birecka, Katarzyna Taczyńska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, 15–23.
3.Dębski, Robert. Komputer w nauczaniu języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996.
4.Dudzik, Agnieszka. „Co to dziś znaczy nauczać języka medycznego”. Języki Obce w Szkole 1 (2014): 73–76.
5.Gajewska, Elżbieta, Magdalena Sowa. LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset, 2014.
6.Kokot, Urszula. „Klasyfikacja tekstów medycznych”. W: Języki fachowe – problemy dydaktyki translacji, red. Andrzej Kątny, 57–69. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2001.
7.Ligara, Bronisława, Wojciech Szupelak. Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.
8.Lipińska, Ewa, Anna Seretny. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas, 2005.
9.Ławnicka-Borońska, Magdalena, Kamila Kubacka. „Język polski medyczny w wybranych materiałach dydaktycznych ostatniego ćwierćwiecza”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 23 (2016): 215–235.
10.Ławnicka-Borońska, Magdalena, Weronika Janina Rudnik, Justyna Wiśniewska. „Kurs języka polskiego jako obcego dla studentów medycyny”. W: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. Karolina Pluskota, Katarzyna Taczyńska, 322–323. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
11.Magajewska, Mirosława. „Wykorzystywanie tekstu specjalistycznego w pracy na poziomie średnim (B2)”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17 (2010): 457–465.
12.Memet, Piotr, Alicja Mrózek, red. Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2003.
13.Oczko, Paulina. „Koncepcje rozwijania sprawności receptywnych i produktywnych w nauczaniu polskiego języka medycznego”. W: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 4, red. Marcin Grygiel, Marta Rzepacka, 32–43. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.
14.Oczko, Paulina. „Techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia w podręcznikach do nauczania polskiego języka medycznego”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 27 (2020): 435–450.
15.Pukas-Palimąka, Danuta. „Efektywne techniki rozwijania sprawności czytania tekstów ze zrozumieniem”. W: Sprawności przede wszystkim, red. Ewa Lipińska, Anna Seretny, 89–99. Kraków: Universitas, 2006.
16.Rada Europy: Coste, Daniel, Brian North, Joseph Sheils, John Trim. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Tłum. W. Martyniuk. Warszawa: CODN, 2003.
17.Smuk, Maciej. „Rozwijanie kompetencji tekstowej w specjalistycznych odmianach języka (na przykładzie francuskiego języka medycznego”. Języki Obce w Szkole 2 (2007): 55–65.
18.Szulc, Aleksander. Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
19.Zabielska, Magdalena, Magdalena Żelazowska. „Opis przypadku jako tekst specjalistyczny w dyskursie medycznym – przegląd badań”. Lingwistyka Stosowana 16 (2016), 3: 165–190.