Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

1. Do druku przyjmowane są prace, które wpisują się w zakres tematyczny czasopisma i spełniają kryteria formalne publikacji (Informacje dla autorów).

2. Artykuł składany do publikacji w czasopiśmie powinien zostać przygotowany tak, by niemożliwa była identyfikacja autora (bez danych autora i odsyłaczy, które mogłyby wskazywać autora publikacji).

3. Pierwszy etap obejmuje wstępną weryfikację artykułu przez redaktora naczelnego czasopisma, który zastrzega sobie prawo do oceny zgodności tekstu z profilem czasopisma. W przypadku negatywnej oceny decyzja jest konsultowana z radą naukową, której opinia jest ostateczna. Decyzję o nieprzyjęciu artykułu autor otrzymuje w terminie do 4 tygodni od złożenia publikacji.

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii redaktora naczelnego teksty artykułów przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów.

5. Redakcja dobiera recenzentów, którzy są specjalistami w zakresie danej tematyki. Dba również o to, by nie zachodził konflikt interesów, czyli nie było między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej,
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

6. Recenzenci nie mogą pochodzić z jednostki naukowej wskazanej przez autora w afiliacji. Obowiązuje procedura double-blind review process, co znaczy, że ani autor, ani recenzenci nie znają swojej tożsamości. Recenzenci zobowiązani są do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanego artykułu przed jego publikacją.

7. Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu merytoryczne opinie, które redaktor naczelny przesyła autorowi. W ocenie recenzowanej pracy należy uwzględnić następujące kryteria: zgodność artykułu z tytułem, zastosowanie odpowiedniej metodologii badawczej, nowatorski charakter pracy, wykorzystanie literatury przedmiotu oraz poprawność językowo-stylistyczną tekstu.

8. Recenzja musi kończyć się jednoznaczną konkluzją dotyczącą warunków dopuszczenia publikacji do druku lub jej odrzucenia.

9. Redakcja przesyła autorowi tekst recenzji. Autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o uwzględnieniu uwag recenzentów lub oświadczenia zawierającego uzasadnienie niezastosowania się do proponowanych zmian i poprawek (Oświadczenie dotyczące uwag recenzentów) w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redaktor naczelny czasopisma.

10. Po otrzymaniu jednej negatywnej recenzji członkowie rady naukowej podejmują decyzję o odrzuceniu artykułu lub powołaniu trzeciego recenzenta. Ostateczną decyzję podejmuje redaktor naczelny czasopisma, nie przysługuje od niej odwołanie. Po otrzymaniu dwóch negatywnych recenzji artykuł nie zostaje przyjęty do publikacji.

11. Nazwiska recenzentów są publikowane po ukazaniu się danego rocznika na stronie internetowej czasopisma.

Lista recenzentów

Prof. Dr. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald, Institut für Slawistik)

prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)

prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

dr hab. Lucyna Agnieszka Jankowiak, prof. IS PAN (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr hab. Anna Kozłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. prof. UAM Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr hab. Joanna Rychter, prof. AJP (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

dr hab. prof. UB Urszula Sokólska (Uniwersytet Białostocki, Białystok)

dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) 

dr hab. prof. UAM Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Oświadczenie dotyczące uwag recenzentów