Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Etyka wydawnicza

Redakcja „Studiów Językoznawczych” zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etyki wydawniczej oraz podejmowania wszelkich działań zapobiegających nierzetelnemu postępowaniu przy publikacjach. Czasopismo publikuje tylko prace oryginalne, będące wynikiem własnej pracy badawczej, które dotychczas nigdzie nie były publikowane. Jeżeli redakcja stwierdzi nierzetelne postępowanie autora/autorów artykułu lub zostanie o nim poinformowana, zobowiązana jest do jego udokumentowania i powiadomienia o nim właściwych instytucji

Autorstwo artykułów

Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne prace naukowe, niepublikowane dotąd w innych źródłach oraz niezgłoszone do publikacji w innym miejscu. Autorzy są zobowiązani do podpisania odpowiedniego oświadczenia, dostępnyego na stronach internetowych czasopisma (Oświadczenie autora/autorów), i przesłania go do redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że:

  • prezentują rezultaty własnej naukowej pracy,
  • złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny,
  • artykuł nie narusza żadnych praw osób trzecich,
  • artykuł nie został – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach.

Jeśli autorem publikacji jest więcej niż jedna osoba, autorzy składają oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (Oświadczenie o wkładzie współautorów).

Redakcja stanowczo potępia wszelkie przejawy nieetycznych praktyk związanych z autorstwem artykułów w tym: ghostwriting, czyli nieujawnienie istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji oraz guest authorship, czyli dopisywanie jako współautora/ki osoby niemającej udziału w publikacji lub której udział jest znikomy. W przypadku wykrycia tego rodzaju nierzetelności redakcja poinformuje o tym pracodawcę autora. Autor zobowiązany jest do ujawnienia źródeł finansowania badań, które stały się podstawą publikacji.

Uczciwość naukowa

Redakcja stanowczo potępia nieuczciwość naukową i każdy jej przypadek będzie wnikliwie sprawdzany. Wszystkie nadesłane manuskrypty będą sprawdzane w systemie antyplagiatowym. Autor zobowiązany jest opatrzyć stosownymi odniesieniami wszystkie źródła, publikacje i dane, z których korzystał. Podejrzenia plagiatu będą przez redakcję wnikliwie wyjaśniane, a potwierdzenie nieuczciwości naukowej wiązać się będzie ze zgłoszeniem sprawy przełożonym autora. Autorzy zobowiązani są do rzetelności naukowej, w tym publikowania jedynie autentycznych wyników badań, przedstawiania procesu pozyskiwania danych. Niedopuszczalne jest manipulowanie danymi bądź ich fałszowanie. Wszystkie takie przypadki będą zgłaszane przełożonym autorów.

Etyka pracy redakcji

Redakcja kieruje się wyłącznie obiektywnymi kryteriami naukowymi, przestrzega zasad równego traktowania wszystkich autorów bez względu na płeć, wiek, stopień naukowy, rasę, orientację seksualną, przekonania światopoglądowe czy religijne. Redakcja jest zobowiązana do nieujawniania informacji o autorach i recenzentach nikomu poza osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy (tj. autorzy, recenzenci, wydawca). Do czasu opublikowania artykułu żaden członek redakcji nie może wykorzystać i udostępniać materiałów pochodzących z artykułów.

Etyka pracy recenzentów

Recenzent powinien kierować się zasadami rzetelności naukowej i obiektywizmu. Wszelkie uwagi krytyczne powinny być formułowane w odniesieniu do tekstu a nie osoby autora. Recenzje są anonimowe, poufne, ich treść nie może być ujawniana nikomu poza redaktorem naczelnym i sekretarzem redakcji, do czasu opublikowania tekstu. Ponadto recenzowany tekst i zawarte w nim dane nie mogą być wykorzystywane ani upowszechniane do czasu jego publikacji. Szczegółowy opis procedury recenzowania znajduje się na stronie: Recenzowanie.

Działania podejmowane przy stwierdzeniu nierzetelnych zachowań związanych z prowadzeniem badań i publikowaniem będą prowadzone zgodnie z wytycznymi Committee of Publication Ethics (COPE).

Oświadczenie redaktora naukowego