Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-16
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
[rec.] Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015, ss. 256

Autorzy: Henryk Duda
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (241-249)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 2000.
2.Bartmiński J., Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?, „Obyczaje. Magazyn międzynarodowy” 2001, nr 4.
3.Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Poznań 1992.
4.Biczyk M., „U nas była już ta wieś i nikogo nie było, pustynia…” – świadomość historyczna mołdawskiej wsi Łopuszna, „Etnografia Polska” 2007, LI, z. 1–2.
5.Bień J.S., O „pierwszym rozbiorze polszczyzny”, Radzie Języka Polskiego i normalizacji, „Prace Filologiczne” XLVIII, 2003, s. 33–62. Wersja elektroniczna tekstu dostępna pod adresem: http://bc.klf.uw.edu.pl/135/1/JSB-PTJ02e.pdf (dostęp: 30.12.2014).
6.Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce 1945–1995, Warszawa 1999.
7.Cała A., Żyd – wróg odwieczny. Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.
8.Czarkowski P., Mównictwo, czyli poczęcie się i pierwotny rozwój mowy Bohów Sławian naszych praojców […], Warszawa 1857.
9.Duda H., Język polski po komunizmie: nowomowa, demokratyzacja języka, zapożyczenia z języka angielskiego, wulgaryzacja, w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś, t. III Linguaria, pod red. V. Mitrinović, Poznań 2001, s. 71–83.
10.Grybosiowa A., Dlaczego mówimy „Dokładnie tak”?, „Poradnik Językowy” 1994, z. 4, s. 65–69.
11.Halili R., Synowie orłów mówią, „Style i Charaktery” 2012, nr 3, s. 98 (nr specjalny pt. „Słowa. Psychologia i język”).
12.In the Orient where the Gracious Light… – Satura Orientalis in Honorem Andrzej Pisowicz, pod red. A. Krasnowolskiej, K. Maciuszak, B. Mękarskiej, Kraków 2006.
13.Isaacs R.H., Why Hebrew Goes from Right to Left: 201 Things You Never Knew about Judaism, Jersey City, N.J. 2008, s. 2; https://books.google.pl/books?id=3nYpbxDXjboC&dq.
14.Lewiński P.H., O osobliwościach języka chicagowskiego, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazur, Lublin 2000, s. 193–194.
15.Makuch P., Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków, Kraków 2013.Makuch P., Wawel, Babel i król Kirkous. Wstęp do nowych badań nad najstarszymi nazwami i legendami krakowskimi, „Pressje” 2007, nr [teka] 10–11, s. 201–220 (o nazwie Wawel: s. 204 i n.).
16.Makuch P., Wawel – starożytny Babel. Rozwiązanie zagadki, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2008, nr 104–105, s. 57–61.
17.Malec M., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2002, s. 256–257 (s.v. Wawel).
18.Markowski A., Najnowsze zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie, w: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti, pod red. J. Bosáka, Bratislava 1999, s. 28–37.
19.Markowski A., Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, Warszawa 1993.
20.Miodek J., „Niemcy” i „Słowianie”, w: idem, Przez lata ze słowem polskim, Wrocław 1991, s. 191–192.
21.Miodek J., Słownik ojczyzny polszczyzny, oprac. M. Zaśko-Zielińska, T. Piekot, Wrocław 2002.
22.Na końcu języka… Niezbędnik dla dyspozytora i ratownika. Wersja polsko-angielsko-niemiecko-rosyjsko-ukraińska, pod red. A Kryszczuk, Warszawa 2012.
23.Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002.
24.Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 9, Poznań 1996.
25.Robinson K.S., Zielony Mars, Warszawa 1998.
26.Słownik wyrazów obcych PWN, pod red. J. Tokarskiego, wyd. 11, Warszawa 1980.
27.Stiller R., Herbata herbacie nierówna, w: idem, Pokaż język! Czyli rozróbki i opowieści o polszczyźnie i 222 innych językach, t. 2, Kraków 2013, s. 183–193.
28.Taszycki W., Historia i znaczenie nazwy „Wawel”, „Onomastica” 1955, I, s. 41–59.
29.Updike J., Odd Jobs: Essays and Criticism, New York 2012.
30.Wasylewski S., Na końcu języka, Poznań 1930, wyd. 2 Wrocław 1957.Wiśniewska-Kin M., „Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć” – rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków 2007.