Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Skrzydlate słowa Juliana Tuwima

Autorzy: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: skrzydlate słowa, cytaty, procesy przekształcania się cytatów w jednostki języka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:23 (226-248)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper contains deliberations on the entries in a two-volume dictionary Skrzydlatesłowa edited by H. Markiewicz and A. Romanowski marked as Tuwim’s wingedexpressions. The purpose of the analysis is to determine, whether all the entries includedin the lexicon meet the criteria for winged words and to recreate the mechanisms that ledto the transformation of Tuwim’s quotations into winged words. The research has shownthat only a limited number of entries included in the analysed dictionary constitutes Tuwim’swinged words, while the remaining examples are widely known quotations fromhis works that are not considered to be language units. However the data included inthe dictionary edited by Markiewicz and Romanowski has made it possible to examinethe processes of transformation from quotations into winged words. The processes werefrequently accompanied by the exclusion of components that are superfluous from theperspective of communication and less frequently – by the modification of the prototypes’meaning. Other secondary sources in relation to Tuwim’s texts have also contributed tothe transformation of Tuwim’s quotations into winged words. Tuwim’s quotations that“have taken wings”, especially the ones that are most productive in modern Polish, aresubject to further transformations.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anusiewicz J., Skawiński J., Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa-Wrocław 1996.
2.Bańko M., Słownik peryfraz czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2009.
3.Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
4.Buttler D., Polski dowcip językowy, Warszawa 1968.
5.Chlebda W., Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.
6.Fliciński P., Wielki słownik frazeologiczny, Poznań 2012.
7.Głowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, red. T. Piotrowski, Warszawa 2000.
8.Kaczmarek L., Skubalanka T., Grabias S., Słownik gwary studenckiej, Lublin 1994.
9.Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005.
10.Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.
11.Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.
12.Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków 2005.
13.Markiewicz H., Zabawy literackie, Kraków 1992.
14.Michała Arcta Słownik frazeologiczny. Ułożyli H. Galle i A. Krasnowolski, Warszawa 1928.
15.Miodek J., Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Warszawa 1990.
16.Miodek J., Słownik ojczyzny polszczyzny, Wrocław 2002.
17.Miodek J., Śląska ojczyzna polszczyzna, Katowice 1991.
18.Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
19.Połowniak-Wawrzonek D., Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię, Kielce 2010.
20.Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I-II, Warszawa 1989.
21.Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych 2, oprac. H. Markiewicz przy współudziale M. Kotowskiej-Kachel i A. Romanowskiego, Kraków 2012.
22.Słowniczek frazeologiczny. Poradnik dla piszących ułożył A. Krasnowolski, wyd. I: Warszawa 1898, wyd. 2: Warszawa 1907.
23.Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 6, Warszawa 1915.
24.Słownik polskich leksemów potocznych, red. W. Lubaś, t. I, Kraków 2001.
25.Słownik terminów literackich, red. J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1976.
26.Tarsa J., Dyskretny urok nagłówka, czyli skrzydlate słowa na łamach dzisiejszej prasy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”. Filologia Rosyjska 34, Opole 1995.
27.Tarsa J., O definicji skrzydlatych słów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”, Filologia Rosyjska 33, Opole 1994.
28.Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Opracowanie: A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.
29.Zimny R., Nowak P., Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2009.
30.Шулежкова С. Г., Крылатые выражения русского языка, их источники и розвитие, Челябинск 1995.
31.Źródła internetowe
32.http://nkjp.pl/
33.http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_ci_wszystko_wybaczy_(utw%C3%B3r)
34.http://pl.wikipedia.org/wiki/Ojczyzna_polszczyzna
35.http://www.ojczyznapolszczyzna.pl/index.php/component/content/article?id=108