Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2017.16-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 16, 2017
Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)

Autorzy: Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Łodź

Danuta Bieńkowska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny, Łódź
Słowa kluczowe: język religijny urzędowy tekst religijny synody diecezjalne
Rok wydania:2017
Liczba stron:23 (29-51)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wybrane teksty statutów synodów diecezjalnych posłużyły autorom do wyodrębnienia cech leksykalno-stylistycznych charakterystycznych dla religijnych tekstów urzędowych. Ustalono, że badane teksty łączą w sobie cechy ogólnego stylu urzędowego z elementami języka religijnego. Ze stylem urzędowym łączy je specjalistyczne słownictwo (terminologia administracyjno- -prawna, kancelaryzmy, dyrektywy), analityczne struktury składniowe, a także cechy gatunkowe znamienne dla dokumentów urzędowych. Religijny aspekt omawianej odmianki zawiera się w wyspecjalizowanym słownictwie (terminologia religijna oraz leksyka ogólnoreligijna), a także w licznych odwołaniach do łaciny. Zaobserwowano też wpływ innych odmian języka religijnego (żargonu środowiskowego, języka kaznodziejskiego, tekstów modlitewnych itd.).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajerowa, Irena. „Szanse języka religijnego w świetle kultury masowej”. W: Teologia – kultura – współczesność, red. ks. Zbigniew Adamek, 99–113. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 1995.
2.Bajerowa, Irena, Jadwiga Puzynina. „Język religijny. Aspekt filologiczny”. W: Encyklopedia katolicka, red. Antoni Bednarek i in., 19–20. T. VIII. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.
3.Ceglińska, Anetta. Piękno papieskiego słowa. O stylu encyklik Jana Pawła II. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000.
4.Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa: PWN, 1958–1968.
5.Gajda, Stanisław. „Styl naukowy”. W: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, 183–199. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001.
6.Grzelińska, Agata. „Perswazja w ogłoszeniach parafialnych”. W: Język religijny dawniej i dziś, III, red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, 363–372. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2007.
7.Grzelińska, Agata, Wiesław Przyczyna. „Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich”. W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski, 207–215. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2004.
8.Karpluk, Maria. Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001.
9.Klich, Edward. Polska terminologia chrześcijańska. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1927.
10.Majewska-Tworek, Anna, Monika Zaśko-Zielińska. „Ogłoszenia parafialne – opis cech gatunkowych”. W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski, 77–85. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2004.
11.Migdał, Jolanta, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk. „O słownictwie religijnym w słownikach języka polskiego (przeobrażenia warsztatu leksykograficznego od połowy XX wieku)”. W: Język doświadczenia religijnego, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, 229–247. T. 4. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.
12.Nowak, Małgorzata. „Z zagadnień współczesnego języka religijnego. Słownictwo tak zwanych nowych ruchów i wspólnot religijnych”. W: Język polski. Współczesność. Historia, red. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, 69–90. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000.
13.Przyczyna, Wiesław. „Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich”. Współczesna Ambona 3 (2002): 189–200.
14.Przyczyna, Wiesław, Agata Grzelińska. „Jak skutecznie podawać ogłoszenia duszpasterskie”. Homo Dei 4 (2002): 69–79.
15.Przyczyna, Wiesław, Grzelińska, Agata. „Oddziaływanie na odbiorcę w ogłoszeniach duszpasterskich”. W: Ante Deum stantes, red. Stefan Koperek, Robert Tyrała, 599–609. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2002.
16.Skowronek, Katarzyna. „Obraz współczesnej kobiety w listach pasterskich Konferencji Episkopatu Polski”. W: Język religijny dawniej i dziś, III, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, 172–181. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2007.
17.Skowronek, Katarzyna, Wiesław Przyczyna. „O sprawności komunikacyjnej w listach pasterskich episkopatu Polski”. W: Laudate Dominum. Ks. Profesorowi J. Stefańskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, red. Krzysztof Konecki, 439–453. Gniezno: Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2005.
18.Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego. T. I–III. Warszawa: PWN, 1978– 1981.
19.Zachwieja Magdalena. „Leksyka listów pasterskich Episkopatu Polski z lat 1945–1966”. W: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, red. ks. Zbigniew Adamek, Stanisław Koziara, 230–237. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 1999.