Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych

Autorzy: Karolina Bogacz
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Kraków
Słowa kluczowe: kalka językowa dyskurs protestanci
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:10 (29-38)

Abstrakt

The subject studied in this article is phrasems – calques from English that appear in religious discourse used by Polish Pentecostal protestants. In the text 12 phrasems are analyzed. All of them were gathered in informal situations among members of two Polish Pentecostal churches. The article is a trial to point reasons and results of the infl uences of English onto the discourse.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anusiewicz J., Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim, Wrocław 1978.
2.Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge 2008.
3.Chlebda W., Elementy frazematyki, Opole 1991.
4.Grzmil-Tylutki H., Francuska lingwistyczna teoria dyskursu, Kraków 2010.
5.Kurcz I., Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych. Warszawa 1976.
6.Labocha J., Tekst, wypowiedź, dyskurs. Kraków 2008.
7.Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu [tłum. T. P. Krzeszowski], Warszawa 2010.
8.Makuchowska M., Język religijny względem pozostałych odmian polszczyzny, w: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego, red. Z. Adamek i S. Koziara, Tarnów 1999.
9.Migda A., Egzorcyzm pentekostalny, Warszawa 2010.
10.Modnicka N., „Nie jestem z tego świata” – czyli o osobliwościach mowy protestantów ewangelikalnych, w: Protestancka kultura słowa, red. Z. Pasek, Kraków 2009.
11.Nowak M.D., Świadectwo religijne, Lublin 2005.
12.Obara J., Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław 1989.
13.Pasek Z., Recepcja nowych idei ewangelicznych w Polsce, „Studia Religiologica” 1997, nr 30.
14.Pasek Z., Ruch zielonoświątkowy, Kraków 1992.
15.Pasicka M., The Language of Evangelisation in American Charismatic Press. The Case of Faith Movement, Kraków 2002 (maszynopis pracy magisterskiej).
16.The Random House Dictionary of the English Language, red. S. Berg Flexner i in., New York 1983.
17.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t.1, Warszawa 1979.
18.Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1-3, Warszawa 1998.
19.Tabakowska E., Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki, w: Przekład – język – kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2002.
20.Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.
21.Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.
22.Wojtak M., O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, w: Tekst i dyskurs, nr 4, Warszawa 2011.
23.Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
24.Źródła internetowe
25.c2.com / cgi / wiki?PowerVersusAuthority, data dostępu: 21. 05. 2012
26.corpus.byu.edu/coca, data dostępu: 17. 02. 2013
27.korpus.pl, data dostępu: 17. 02. 2013
28.nkjp.pl, data dostępu: 17. 02. 2013