Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa

Autorzy: Róża Modrzejewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: idiolekt językowa kreacja zjawiska leksykalno-stylistyczne
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (157-172)

Abstrakt

In creating the fi ctional world of the protagonist of The Doll, Bolesław Prus used a range of basic terminology concerning colours and chiaroscuro. The text provides those terms in the form of mainly adjectives, nouns and verbs, rarely participles, which directly or indirectly describe the colour or its shade. Stylistically speaking, the author of the novel used epithets and a few conventional colour similies. Lexical and stylistic indicators which name colours in the creation of Izabela’s character are chosen mostly on the basis of probability and their primary function is to make the portrait of the character more real and credible (the descriptive and expressive function of colours).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ampel-Rudolf M., Barwa a kolor, „Poradnik Językowy” 1987, z. 8, s. 621 – 625.
2.Bachórz J., Rumieńce Stanisława Wokulskiego, „Polonistyka” 1987, nr 8, s. 571 – 580.
3.Bachórz J., Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010.
4.Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. XVII, cz. 1 Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. T. Tyszkiewicz, Warszawa 1981.
5.Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin 2009.
6.Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
7.Bystroń J. S., Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, Warszawa 1922.
8.Czachorowska M., Funkcje barw w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2005, t. 4, s. 45 – 53.
9.Czachorowska M., Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Bydgoszcz 2006.
10.Ginkowa Ł., Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 187 – 214.
11.Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1979.
12.Handke K., Handke R., Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. XIII Świat kobiet i świat mężczyzn, Kraków 2007.
13.Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998.
14.Klemm W., „Panna Leokadia widzi cały garnitur”. O ubraniach w „Lalce” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 4, s. 53 – 74.
15.Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1988.
16.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
17.Kozak Z., Spór o wyobraźnię artystyczną Bolesława Prusa, „Polonistyka” 1982, nr 6, s. 430 – 436.
18.Kulczycka-Saloni J., Bolesław Prus, Warszawa 1975.
19.„Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992.
20.Lubczyńska-Jeziorna E., Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Wrocław 2007.
21.Machnicka V., Stan badań nad językiem Bolesława Prusa, w: Eadem, Peryfrazy Bolesława Prusa, Siedlce 2011, s. 29 – 47.
22.Malik J. A., „Lalka”. Historie z różnych światów, Lublin 2005.
23.Markiewicz H., „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1967.
24.Markiewicz H., Prus i Żeromski, Warszawa 1964.
25.Martuszewska A., Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej, Gdańsk 2003.
26.Modrzejewska R., Indywidualizacja języka Suzina w „Lalce” Bolesława Prusa (na przykładzie rusycyzmów gramatyczno-leksykalnych), w: Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I, red. E. Komorowska, K. Kondzioła-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 168 – 176.
27.Modrzejewska R., Językowa kreacja doktora Szumana w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2012, t. XI, s. 151 – 163.
28.Modrzejewska R., Językowa kreacja Stanisława Wokulskiego w rolach pracodawcy i dobroczyńcy, „Świat Słowian w języku i kulturze XII. Językoznawstwo” 2012 [w druku].
29.Modrzejewska R., Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze” 2013, t. XII, s. 107 – 120.
30.Modrzejewska R., Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej, „Studia Językoznawcze” 2011, t. X, s. 189 – 209.
31.Modrzejewska R., Od subiekta do bogatego kupca – językowa kreacja Stanisława Wokulskiego, „Studia Językoznawcze” 2010, t. IX, s. 139 – 160.
32.Modrzejewska R., Stanisław Wokulski w kręgu nauki – językowa kreacja postaci, w: Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Gdańsk 2011, s. 435 – 443.
33.Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002.
34.Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.
35.Paczoska E., „Lalka”, czyli rozpad świata, Białystok 1995.
36.Piersa H., Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa, Lublin 2007.
37.Pietrzak M., Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź 2004.
38.Prus B., Lalka, t. I – II, BN seria I nr 262, Wrocław 1998.
39.Prus i inni. Prace ofiarowane prof. Stanisławowi Ficie, red. E. Paczoska, J. A. Malik, Lublin 2003.
40.Prus. Z dziejów recepcji twórczości, red. E. Pieścikowski, Warszawa 1988.
41.„Przegląd Humanistyczny” 1983, z. 9/10 (numer w całości poświęcony twórczości Bolesława Prusa).
42.Przybyła Z., „Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty, Rzeszów 1995.
43.Przybyła Z., Prusologia: przeszłość i aktualny stan badań, w: Spojrzenie na Prusa i jego bohaterów. Materiały z sesji w 150. rocznicę urodzin Bolesława Prusa, red. S. Żak, Kielce 1998, s. 9 – 22.
44.Seniów A., Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Szczecin 2011.
45.Skorupska-Raczyńska E., Funkcja barw w językowej kreacji wybranych postaci w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 93 – 107.
46.Skubalanka T., Językowa kreacja Jacka Soplicy (księdza Robaka), w: Eadem, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997, s. 20 – 33.
47.Słownik języka polskiego, t. I – VIII, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki,
48.Warszawa 1900 – 1927.
49.Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972.
50.Tokarczuk O., Lalka i perła, Kraków 2001.
51.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.
52.Zaręba A., Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław 1954.