Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

Autorzy: Joanna Rychter
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: językoznawstwo stylistyka idiolekt
Rok wydania:2014
Liczba stron:26 (173-198)

Abstrakt

The purpose of this article is to analyse the semantic connotations of silver in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The research material includes 14 lexemes and their 108 occurrences in the text. In most cases, silver is used as a semantic determinant of the night; then, of the colour white, and occasionally, the colour grey. It holds numerous connotations deriving from references to metal (sparkle), moon and stars (death and night) and the colour white (innocence, holiness, virginity, and old age). In Pawlikowska-Jasnorzewska’s poetry, silver represents the colour and shine of inanimate nature (it is stereotypically used to describe the Moon, stars and water, etc.); animate nature (fl ora and fauna); and extraterrestrial beings. Silver is also used to convey positive or negative connotations of the words it refers to.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apresjan J.D., Semantyka leksykalna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
2.Badyda E., Świat barw - świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk-Sopot 2008.
3.Bal A., Kolor złoty i srebrny w metaforach Bohdana Zaleskiego, „Język Polski” 2004, t. LXXXIV z. 4, s. 280-290.
4.Bartmiński J., Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988, s. 169-183.
5.Czachorowska M., Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Bydgoszcz 2006.
6.Handke K., Świat barw, w: Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, Kraków 2002, t. 5.
7.Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1991.
8.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
9.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001.
10.Kwiatkowski J., Wstęp, w: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław 1972.
11.L. Jordańska, I. Mielczuk, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.
12.Majer-Baranowska U., Z historii użycia terminu konotacja, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988, s. 185-202.
13.Nagórko A., Problem konotacji semantycznych w opisie przymiotników, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.
14.Pawlikowska-Jasnorzewska M., Poezje zebrane, pod red. A. Madydy, Toruń 1993, t. I-II.
15.Piekarczyk D., Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004.
16.Rychter J., Językowa kreacja anioła w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Język. Religia. Tożsamość, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2008, t. II, s. 59-70.
17.Rychter J., Językowa kreacja Boga w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2008, t. I, s. 107-121.
18.Rychter J., Konotacje nazw kamieni szlachetnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, red. L. Mariak, A. Seniów, Szczecin 2011, s. 201-224.
19.Rychter J., Konotacje semantyczne przymiotnika „srebrny” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, w: Studia Językoznawcze, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, Szczecin 2005, t. 4, s. 273-292.
20.Rychter J., Konotacje semantyczne przymiotnika „złoty” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, w: Studia Językoznawcze, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2004, t. 3, s. 272.
21.Rychter J., Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Studia Językoznawcze, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, Szczecin 2009, t. 8, s. 107-124.
22.Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1967, t. II, s. 191-192.
23.Skorupska-Raczyńska E. Fazeologizmy z komponentem złoto (złoty), srebro (srebrny) w polszczyźnie ogólnej, w: Studia Językoznawcze, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, Szczecin 2004, t. 3, s. 299-316.
24.Skorupska-Raczyńska E. Stylistyczna funkcja barw w liryce religijnej, w: Język religijny dawniej i dziś II, red. S. Mikołajczak i ks. T. Węcławski, Poznań 2005.
25.Skwarczyńska S., Wartość treściowa kolorów w romantyzmie a dzisiaj, Pamiętnik Literacki 1932, z. 2, s. 273-301.
26.Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927, t. I-VIII (dalej skrót SW).
27.Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969, t. I-XI (dalej skrót SJPD).
28.Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
29.Teleżyńska E., „Gałąź bzu białego i cyprysowa czarność”, czyli o barwie białej i czarnej w poezji Norwida, w: Studia nad językiem Cypriana Norwida, pr. zb. red. J. Chojak, J. Puzynina, Warszawa 1990, s. 123-152.
30.Teleżyńska E., Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa 1994.
31.Tokarski R., Konotacja jako składnik treści słowa, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988, s. 35-55.
32.Tokarski R., Poziomy konotacji semantycznej, w: Język a kultura, t. 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina i J. Bartmiński, Wiedza o kulturze, Wrocław 1991, s. 45-52.
33.Tokarski R., Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, t. LXXXI s. 117-137.
34.Tokarski R., Regularny i nieregularny rozwój konotacji semantycznych nazw barw, w: Nazwy barw i wymiarów / Colour and Measure Terms, red. D. Nilsson i E. Tedorowicz-Hellan, Slavic Papers, Stockholm 1997, nr 6, s. 63-74.
35.Tokarski R., Semantyczne konotacje nazw zjawisk atmosferycznych, w: Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci prof. M. Szymczaka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 389-396.
36.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
37.Trypućko J., Epitety „złoty” i „srebrny” w poezjach Konopnickiej, Warszawa 1960.
38.Zacharska J., Ofiara migotania, miłośnica blasków, „Poezja” 1970, nr 7, s. 39.
39.Zaręba A., Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław 1954.