Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej

Autorzy: Elżbieta Skorupska-Raczyńska
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: językowa kreacja świata semantyka barwa
Rok wydania:2014
Liczba stron:18 (211-228)

Abstrakt

Fathers, step-father, caregivers in the ‘upon the Niemen’ novels by Eliza Orzeszkowa are fi gures clearly outlined. Their creations are made also by the means of color, light and shadow. Writer, creating the characters of fathers, stepfather and caregivers operates with the color subtly and sparingly, especially in the description of their clothes and bodies. Names, defi nitions of glow, light and shadow are the components serving the verbalization and dynamization of feelings, experiences and behaviors, as well as descriptions of the personality in the characteristics of characters. Creation of men are also served by the background and the environment color, which is a typical aspect of the novel design by Orzeszkowa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Graczyk E., O postaciach bowarycznych w powieściach Elizy Orzeszkowej, w: Творчество Елизы Ожэшко в эстэтичэском пространстве современности, Grodno 2011, s. 92-98.
2.Handke K., Różne odmiany w języku Elizy Orzeszkowej, Studia nad polszczyzną kresową, t. VII, pod red. J. Riegera, PAN, Prace Językoznawcze 126, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993, s. 43-51.
3.Jan z Szamotuł, Kazanie o Maryi Pannie Czystej, w: W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław – Warszawa – Kraków, 2004, s. 110-114.
4.Kowalski P., Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wrocław 1998.
5.Lizisowa M. T., Ekspresywne akty mowy w powieści Elizy Orzeszkowej, w: Творчество Елизы Ожэшко в эстэтичэском пространстве современности, op. cit., s. 224-235.
6.Masłowscy D. i W., Przysłowia polskie i obce od A do Z, Warszawa 2003.
7.Pawlukiewicz A., Zapożyczenia białoruskie w powieści E. Orzeszkowej „Dziurdziowie”, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej a białoruska kultura, pod red. S. Musijenki, Grodno 2002, s. 93-104.
8.Seniów A., Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Szczecin 2012.
9.Skorupska-Raczyńska E., Barwy świata natury w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze” t. 1, Szczecin 2002, s. 339-354.
10.Skorupska-Raczyńska E., Funkcja barw w językowej kreacji wybranych postaci w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, pod red. K. Stępnika, Lublin 2001, s. 93-108.
11.Skorupska-Raczyńska E., Językowa kreacja lasu w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Zeszyty Naukowe PWSZ, z. 1, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 137-146.
12.Skorupska-Raczyńska E., Językowa kreacja nadniemeńskiej wsi, w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 85-97.
13.Skorupska-Raczyńska E., Kolorystyka dworu i zaścianka w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze”, t. 5, Szczecin 2006, s. 199-215.
14.Skorupska-Raczyńska E., Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej, Gorzów Wielkopolski, 2013.
15.SŁOWNIKI:
16.Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I-II, Warszawa 2000.
17.Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
18.Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
19.Długosz-Kurczabowa K., Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
20.Karłowicz J., Słowniku gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-1911.
21.Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
22.Słownik języka polskiego, pod red. A. Zdanowicza i in., t. I-II, Wilno 1861.
23.Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I-IV, Warszawa 2003