Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Kompetencje czytelników w oczach wydawców Kronik Bolesława Prusa

Autorzy: Magdalena Czachorowska ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz
Słowa kluczowe: Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa kompetencje czytelników
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (67-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bolesław Prus zawsze należał do pisarzy, których zwykło określać się mianem „poczytny”. Trudniejsze jednak w odbiorze i mniej atrakcyjne pod względem czytelniczym są teksty prasowe pisarza. Do lektury tego typu literatury trzeba czytelnika uzbroić w dodatkowe instrumentarium, dodatkowo przygotować. Artykuł ma przynieść odpowiedź na pytanie, jakie starania poczynili kolejni wydawcy kronik, by ułatwić odbiorcy lekturę tekstu prasowego i jakie wyobrażenia o skali tej niezbędnej pomocy mieli autorzy opracowań kronik. Omówione zostały więc cztery wydania Kronik Bolesława Prusa w kolejności chronologicznej. Interesowały mnie informacje zawarte w wstępach lub przedmowach do wydań, dotyczące potencjalnego czytelnika oraz zamieszczonych dla niego wskazówek, które miałyby pomóc mu w zrozumieniu treści i właściwym odczytaniu intencji autora. Następnie zaś konkretne informacje i uwagi umieszczane przez wydawców w tekście kronik albo w postaci przypisu dolnego, albo jako przypis końcowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Prus, Bolesław. Kroniki, wstęp i opracowanie Zygmunt Szweykowski. T. I–XX. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953–1970.
3.Prus, Bolesław. Kroniki. Wybór, opracował Józef Bachórz. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1994.
4.Prus, Bolesław. Kroniki. Wybór, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Fita. T. I–II. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
5.Prus, Bolesław. W Warszawie. Wybór z „Kronik”, wybór i wstęp Samuel Sandler, opracowanie Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk. T. I–III. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
6.Opracowania
7.Kulczycka-Saloni, Janina. Recenzja książki Kroniki Bolesława Prusa, tom 1: część I i II, t. 2–5, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953–1956, Państwowy Instytut Wydawniczy. Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 49/2 (1958), 588–597.
8.Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.