Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia

Autorzy: Andrzej Dyszak ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz
Słowa kluczowe: poezja Lechonia gramatyka stylistyczna podmiot mówiący gramatykalizacja substytucja stylistyczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:23 (81-103)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule swoje zainteresowanie skupiam na sposobach gramatykalizacji podmiotu mówiącego („ja” lirycznego) w wierszach Jana Lechonia z dwóch ostatnich zbiorów jego poezji (Aria z kurantem 1945 oraz Marmur i róża 1954). Przedmiotem opisu są te utwory, w których można utożsamić podmiot mówiący z samym ich autorem (np. Naśladowanie Or- -Ota, Wieczór w Salamance, Cytata). Chcąc wyrazić swoje uczucia, doznania, przeżycia, poeta wypowiada się albo w formach pierwszoosobowych, do których zaliczam do nich zarówno formy czasownikowe, np. wiem, tęsknie, jak i zaimkowe, np. mi (por. „Wiem, czego mi potrzeba: tęsknię do ojczyzny”), które są jednoznacznie nacechowane, albo w innych formach, jak formy czasownikowe 2. os. lm, np. mógłbyś, zaimki drugoosobowe, np. ci (por. „Te same mógłbyś kwiaty oglądać stokrotnie / I zieleń, co wciąż bardziej zda ci się głęboką.”), dokonując wówczas substytucji stylistycznej, w wyniku której pewne formy gramatyczne stają się nośnikami innej wartości niż wartość, która jest im przypisana systemowo (inaczej rzecz ujmując, wykładniki podmiotu mówiącego występują w funkcji niezgodnej z ich cechami systemowymi, pełniąc funkcję pierwszej osoby, por. mógłbyś = mógłbym, ci = mi). Przedstawione procesy o charakterze gramatycznym są przykładem akomodacji stylistycznej i spełniają różnorodne funkcje w tekście poetyckim. Wprowadzanie w miejsce form pierwszoosobowych innych form służyć może np. generalizacji (funkcja ogarniająca, por. „Nieraz potop nas zalewał”) czy uniwersalizacji (funkcja uogólniająca, por. „Trzeba z tym się zgodzić”) wskazywanych za ich pomocą zjawisk.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Lechoń, Jan. Poezje. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1979.
3.Lechoń, Jan. Poezje. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wydawnictwo Ossolineum, 1990.
4.Opracowania
5.Dyszak, Andrzej S. „Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu Lutnia po Bekwarku Jana Lechonia”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny 14 (2015): 349–366.
6.Jodłowski, Stanisław. Podstawy polskiej składni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
7.Loth, Roman. Wstęp do: Poezje, Jan Lechoń. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Wydawnictwo Ossolineum, 1990, I–XCIV.
8.Matuszewski, Ryszard. „Lechoń – poeta i człowiek”. W: Jan Lechoń, Poezje. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1979, 203–210.
9.Próchniak, Paweł. „Jan Lechoń: wiatr nocy, rysunek rdzy (na marginesie wiersza Stara Warszawa)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 17 (2010), 37, 67–80.
10.Skubalanka, Teresa. Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000.
11.Sławiński, Janusz, red. Słownik terminów literackich. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum, 1976.