Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 30 2023

Year of publication:2023
# Title Page range Authors Actions
1.

Księga Koheleta 1,1–11 z buddyjskiej perspektywy. Przyczynek do przekładu i komentarza międzyreligijnego


(The book of Kohelet 1:1–11 from a Buddhist perspective. Contribution to translation and interreligious commentary)
18 (11-28) Piotr Goniszewski More
2.

Miłuj bliźniego jak siebie samego? Jaką miarą czy z jakiego powodu miłować bliźniego?


(Loving your neighbor as yourself? By what measure or for what reason should one love one’s neighbor?)
13 (29-41) Janusz Lemański More
3.

Synodalność w prawosławnej, protestanckiej i katolickiej refleksji teologicznej


(Synodality in Orthodox, Protestant and Catholic theological reflection)
23 (45-67) Janusz Bujak More
4.

Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan w świetle Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II


(Jesus Christ the High Priest in the Light of John Paul II’s Letters to Priests for Maundy Thursday)
12 (69-80) Bogusław Kochaniewicz More
5.

Dochodzenie beatyfikacyjne o życiu, sławie świętości i heroiczności cnót ks. Aleksandra Woźnego w świetle dokumentów procesu beatyfikacyjnego


(Beatification inquiry about life, fame, holiness and heroic virtues rev. Aleksander Woźny in the light of the beatification process documents)
18 (81-98) Wojciech Mueller More
6.

Oblicza świętości Ottona z Bambergu i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi


(The faces of the holiness of Otto of Bamberg and the messages that flow from them for contemporary people)
19 (99-117) Henryk Wejman More
7.

Katecheza wprowadzająca do życia wspólnotowego w kontekście założeń programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”


(Introductory catechesis on community life in the context of the assumptions of the pastoral program for the Church in Poland “I believe in the Church of Christ”)
16 (121-136) Roman Buchta More
8.

Dni Młodych w (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1990–2022


(Youth Days in the (Arch)Diocese of Szczecin-Kamien (Kamień) in the years 1990–2022)
27 (137-163) Marcin Szczodry More
9.

Model i wzór osobowy księdza parafialnego w interpretacji socjologicznej i w wyobrażeniach katolików dorosłych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku


(The model and personal pattern of a priest working in a parish in the sociological interpretation and in the imagination of adult Catholics in Poland at the turn of the 20th and 21st centurie)
31 (167-197) Józef Baniak More
10.

Psychologiczny pomiar religijności uczniów poznańskiej szkoły niepublicznej oraz młodzieżowej wspólnoty parafialnej w okresie pandemii Covid-19


(Psychological measurement of religiosity of students of a Poznan (Poznań) non-public school and a youth parish community during the Covid-19 pandemic period)
20 (199-218) Igor Kozak More
11.

Likwidacja Kościoła katolickiego obrządku wschodniego w południowo-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego za panowania cesarza Mikołaja I (lata 30. XІX wieku)


(Liquidation of the Catholic Church of the Eastern Rite in the Southwestern Governorates of the Russian Empire during the reign of emperor Nicholas I (1930s))
13 (221-233) Viktoria Bilyk More
12.

Urząd administratora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w okresie wakatu 3.03–9.07.2007 roku


(Office of the administrator of the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) during the vacancy period 3.03–9.07.2007)
29 (235-263) Kazimierz Dullak, Łukasz Pniewski More
13.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w historyczno-teologicznej perspektywie synodalności Kościoła


(The Second Synod of the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) in the historical and theological perspective of the synodality of the Church)
22 (265-286) Jan Wojtczak More
14.

Bonifacy Miązek, Zapiski autobiograficzne, oprac. Piotr Obrączka, Wydawnictwo Gens, Kielce 2021, ss. 197


(Bonifacy Miązek, Autobiographical notes, ed. Piotr Obrączka, Gens Publishing House, Kielce 2021, pp. 197)
5 (289-293) Adam Romejko More
15.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Świętość Kościoła na przykładzie historii Pomorza, WSD Koszalin, 5 listopada 2022 roku


(Report on the nationwide scientific conference The Holiness of the Church on the example of the history of Pomerania, WSD Koszalin, November 5, 2022)
4 (295-298) Aneta Krupka More