Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship
(Ruch graniczny jako czynnik rozwoju regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Autorzy: Arkadiusz Malkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: mały ruch graniczny współpraca transgraniczna handel transgraniczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (37-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna stanowi istotny czynnik rozwoju obszarów podzielonych granicą. Jest elementem zmieniającym postrzeganie granicy. Staje się bodźcem do nawiązywania współpracy społecznej i gospodarczej. Współpraca transgraniczna jest jednym z istotnych elementów polityki regionalnej. Ważnym elementem kontaktów transgranicznych jest wzrost ruchu granicznego i rozwój handlu przygranicznego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z rozwojem ruchu granicznego, jako ważnego czynnika kształtującego współpracę transgraniczną i rozwój regionu transgranicznego. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań, prowadzonych na pograniczu polsko-niemieckim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bański J., Granica w badaniach geograficznych – definicja i próby klasyfikacji, “Przegląd Geograficzny” 2010, 82, no. 4.
2.Baczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2002.
3.Ciok S., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec, in: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008−2033, eds. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
4.Dudzińska K, Dyner A., Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia, Policy Paper no. 29 (77), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2013.
5.Malkowska A..Strategia rozwoju euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
6.Malkowska A., Wzmacnianie kapitału społecznego regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 840, Ekonomiczne Problemy Usług no. 114, Szczecin 2014.
7.Malkowski A., Mały ruch graniczny jako element kształtowania współpracy transgranicznej,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna nr 348, Wrocław 2014.
8.Malkowski A., Rola granicy w rozwoju lokalnym, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica no. 43, Szczecin 2004, p. 129−134.
9.Malkowski A., Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.