Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2023.62-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 62 (2023)
The problem of „primeval mind” and symbolic thinking in early anthropological-philosophical approaches.
(Problem "umysłu pierwotnego" i myślenia symbolicznego we wczesnych ujęciach antropologiczno-filozoficznych.)

Autorzy: Ilona Błocian ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: symbol obraz myślenie symboliczne umysł pierwotny rozwój myślenia "myślenie mitologiczne" „myśl nieoswojona” Cassirer Lévi-Strauss
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:13 (121-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka różnych typów myślenia sytuuje się na pograniczu refleksji wielu dyscyplin – filozofii, antropologii i psychologii. Każda z nich prezentuje inne podejście do próby zdefiniowania myślenia. Odnosi się to też do wczesnych sformułowań w rozwoju antropologii pojęcia tzw. „pierwotnego umysłu” i prób określenia specyfiki dokonywanych przez niego operacji. Pojęcie to zostało odrzucone, ale pozostał problem wyodrębnienia pewnych cech myślenia symbolicznego, mitologicznego, figuratywnego czy „myśli nieoswojonej”. Koncepcje związane z tymi pojęciami wskazują na zespół cech wspólnych, np. zasadę pars pro toto czy kojarzenie obiektów na podstawie styczności przestrzennej i wiele innych. Celem badań jest przyjrzenie się kilku takim zbiorom i wskazanie na ich wspólne zakresy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burszta, W. (1992). Wymiary antropologicznego poznania kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
2.Cassirer, E. (1977). The philosophy of symbolic forms, vol. II: Mythical thought (R. Manheim, Trans.). Yale University Press.
3.Cassirer, E. (2004). Symbol i ję zyk (B. Andrzejewski, Trans.). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji.
4.Coolidge, F. L., & Overmann, K. A. (2012). Numerosity, abstraction, and the emergence of symbolic thinking. Current Anthropology, 53(2), 204–225.
5.European Association of Social Anthropologists [EASA]. (2015). Antropologia dzisiaj: Komunikat Komitetu Wykonawczego. Policy_Paper_Polish.doc.
6.Holl, J. B. (2018, March 12). The Tableau of our symbolic thinking: Ontological uniformity and Ontical Differentia. Academia.edu. ttps://www.academia. edu/36148508/The_Tableau_of_Our_Symbolic_Thinking_Ontological_Uniformity_and_Ontical_Differentia.
7.Kwiatkowska, E. (2013). Obraz mityczny jako obraz kulturowy. Studia Religiologica, 46(3), 173–185.
8.Lévi-Strauss, C. (2000). Antropologia strukturalna (Anthropologie structurale) (K. Pomian, Trans.). KR.
9.Lévi-Strauss, C. (1962a). The savage mind (La pensée sauvage). Weidenfeld and Nicolson.
10.Lévi-Strauss, C. (1962b). Tristes tropiques. (J. Russell, Trans.). Criterion.
11.Lévy-Bruhl, L. (1992). Czynnoś ci umysłowe w społeczeństwach pierwotnych [Fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910)] (B. Szwarcman-Czarnota, Trans.). PWN.
12.Lévy-Bruhl, L. (1910).Fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Félix Alcan.
13.Miller, D. (2018). Digital anthropology. Cambridge Encyclopedia of Anthropology. http://doi.org/10.29164/18digital.
14.Nowicka, E. (2007). Świat człowieka—ś wiat kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Radomski, A. (2016). Badanie kultury w Informacjonalizmie—czyli w stronę antropologii cyfrowej. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9734.
16.Szyjewski, A. (2007). Rozbite kubki po dekonstrukcji: współczesne antropologiczne teorie religii. Studia Religiologica, 40, 135–169.
17.Tokarska-Bakir, J. (2006). Repetytorium z człowieka. In A. Barnard (Ed.), & S. Szymański (Trans.), Antropologia. Zarys teorii i historii. PIW.
18.Turner, R., & Whitehead, C. (2008). How collective representations can change the structure of the brain. Journal of Consciousness Studies, 5(10–11), 43–57.
19.Tylor, E. B. (1896). Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów [Primeval culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom (1871)]. (Z. A. Kowerska, Trans.). Wydawnictwo Głos.
20.Vico, G. (1966). Nauka nowa (T. Jakubowicz, Trans.). PWN.
21.Wierciński, A. (1994). Magia i religia: szkice z antropologii religii. NOMOS.
22.Wunenburger, J. J. (2005, October 6–10). La pensée mythique. Figures, méthodes, pratiques [Conference presentation]. Université Jean Moulin, Lyon 3, Lyon, France.