Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.23-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2018 (23)
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego – głos w dyskusji
(LIABILITY FOR DAMAGES OF THE STATE TREASURY UNDER THE REGULATIONS OF THE POLISH CODE OF CRIMINAL PROCEDURE – OPINION IN THE DISCUSSION)

Authors: Kamila Kraszewska
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: liability for damages of the State Treasury compensation criminal procedure
Year of publication:2018
Page range:16 (113-128)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 709

Abstract

This article analyses liability for damages of the State Treasury under regulations of the Code of Criminal Procedure. The Author presents and takes part in the discussion about selected reflections and opinions, primarily focused on the main issues of the compensations proceedings.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.
2.Czeszejko Z., Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 czerwca 1970 r., sygn. IV KZ 67/70, „Palestra” 1971, nr 3.
3.Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
4.Jasiński W., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9.
5.Kala D., Kubińska M., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego – analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń (cz. I), „Przegląd Sądowy” 2016, nr 1.
6.Klubińska M., Kala D., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego – analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń (cz. II) „Przegląd Sądowy” 2016, nr 2.
7.Mik B., O potrzebie dodatkowego, szczególnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
8.Nita-Światłowska B., Podmiotowy i przedmiotowy zakres roszczenia odszkodowawczego wynikającego z art. 556 § 1 k.p.k., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 9.
9.Postanowienie SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., sygn. V KO 19/2004, OSNK 2004, nr 668.
10.Stachowiak S., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1.
11.Stefański R., Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12.
12.Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II, red. D. Świecki, Warszawa 2015.
13.Tarnowska D., Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.), w: Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. Bieńkowska, Warszawa 2015.
14.Woźny T., Charakter prawny postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 8.
15.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.
16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.
17.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904 ze zm.
18.Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 października 2012 r., sygn. II AKa 295/12, LEX nr 1238662.