Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.29-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2020 (29)
The lifting of “pontifical secrecy” and the relationship between the state and Church systems of justice in the subject matter of sex offences against minors

Autorzy: Piotr Majer
Słowa kluczowe: canon law Catholic Church canonical procedure sexual abuse of minors secrecy pontifical secrecy collaboration with civil authorities
Rok wydania:2020
Liczba stron:26 (101-126)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 596

Abstrakt

The article describes the issue of the relationship between the Catholic Church’s judicial system and the national law enforcement authorities and judiciary powers after 6 December 2019, when Pope Francis lifted the so-called “pontifical secrecy” concerning canon criminal cases of clerics accused of sexually abusing minors. After a brief outline of the regulations re- ferring to the institution of secrecy in the canonical legal order and arguments justifying the need to keep it, the author presents certain provisions on pontifical secrecy and the conse- quences of lifting it for the relationship between the state and the Church’s system of justice.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski, K., Godność sakramentu pokuty a jego ochrona w prawie kanonicznym oraz w systemie prawa polskiego, “Łódzkie Studia Teologiczne” 2016, No. 2.
2.Arias, J., Las normas sobre el secreto pontificio. Sistema de defensa, “Ius Canonicum” 1974, No. 28.
3.Arrieta, J.I., Riservatezza e dovere di denuncia, “L’Osservatore Romano” 18.12.2019.
4.Bartone, N., Il conflitto d’obbligo tra autorita ecclesiastica e autorita statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale, in: Questioni attuali di diritto penale canonico, Vaticano 2012.
5.Boni, G., Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare, “Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale. Rivista Telematica” 2019, No. 34.
6.Carni, M., Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Com- mission australiana, “Diritto e Religioni” 2019, No. 1.
7.Cito, D., Norme «De gravioribus delictis». Commentario, in: del Pozzo, M. et al. (eds.), Norme procedurali canoniche commentate, Roma 2013.
8.Cito, D., Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico, “Periodica de Re Canonica” 2018, No. 3.
9.Consapevolezza e purificazione. Atti delllncontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Citta del Vaticano 21-24 febbraio 2019), Vaticano 2019.
10.Coronelli, R., Significato ecclesiale del segreto, “Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2013, No. 1.
11.de Paolis, V., El secreto pontificio: fundamento moraly jurtdico, “Ius Communionis” 2018, No. 2.
12.Dobkowski, J., Status administracyjno-prawny Kościoła Katolickiego w Polsce (przyczynek do dyskusji), “Civitas et Lex” 2017, No. 1.
13.Drozd, S., Prawo do żądania od przeciwnika wyjawienia niekorzystnych dla niego dowodów w polskim procesie cywilnym, 7.09.2017, Co do zasady, http://www.codozasady. pl/prawo-do-zadania-od-przeciwnika-wyjawienia-niekorzystnych-dla-niego-dowo dow-w-polskim-procesie-cywilnym.
14.Gradi, M., Uobbligo di verita delle parti, Torino 2018.
15.Hucał, M., Tajemnica rozmowy duszpasterskiej na przykładzie Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego - stan obecny i wnioski de lege ferenda, in: Zieliński, T. and Hucał, M. (eds.), Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa 2019.
16.Jurzyk, M., Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, Vol. 3.
17.Król, M., Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym przez duchow¬nego katolickiego w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, “Acta Iuris Stetinensis” 2018, No. 3.
18.Laucirica, J.M., Secreto pontificio, in: Otaduy, J. et al. (eds.), Diccionario General de Dere- cho Canónico, vol. VII, Pamplona 2012.
19.Lopes Almeida, J.J., O delito canonico e civil de violaęao do sigilo sacramental, “Revista Espanola de Derecho Canónico” 2006, No. 160.
20.Lora, E. (ed.), Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato, Bologna 2003.
21.Majer, P., Problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Perspektywa prawnokanoniczna, in: Żak, A. and Kusz, E. (eds.), Seksualne wykorzystywanie ma¬łoletnich w Kościele. Problem - odpowiedź Kościoła - doświadczenie polskie, Kraków 2018.
22.Majer, P., Secreto en la elección del Romano Ponttfice, in: Otaduy, J. et al. (eds.), Dicciona- rio General de Derecho Canónico, vol. VII, Pamplona 2012.
23.Martens, K., Le secret dans la religion catholiąue, “Revue de Droit Canonique” 2002, No. 2.
24.Mbwadiwe Osuala, T., Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global, “Revista Espanola de Derecho Canónico” 2019, No. 186.
25.Montini, G.P., La Chiesa tra Timpegno per la trasparenza e la tutela del segreto, “Periodi- ca de Re Canonica” 2018, No. 3.
26.Mosconi, M., Iprincipali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto «piu grave» commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti, “Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2012, No. 3.
27.Muliński, M., in: Góra-Błaszczykowska, A. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A, Warszawa 2019.
28.Nunez, G., Abusos sexuales de menores. Consideraciones sobre el derecho de defensa y la colaboración con la autoridad civil, “Scripta Theologica” 2014, Vol. 46.
29.Padovese, L., Segreto, in: Compagnoni, F. et al. (eds.), Nuovo dizionario di teologia mora¬le, Cinisello Balsamo 1990.
30.Palazzini, P., Secretum, in: Palazzini, P., Dictionarium morale et canonicum, Vol. IV, Roma 1968.
31.Palomino Lozano, R., Sigilo de confesión y abuso de menores, “Ius Canonicum” 2019, No. 118.
32.Perlasca, A., Il segreto pontificio, “Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2013, no. 1.
33.Pieron, B., Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim, “Kieleckie Studia Teologiczne” 2012, No. 11.
34.Pieron, B., Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego, “Annales Canonici” 2016, Vol. 12.
35.Rakoczy, B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym, “Przegląd Sądowy” 2003, No. 11-12.
36.Rhode, U., Trasparenza e segreto nel diritto canonico, “Periodica de Re Canonica” 2018, No. 3.
37.Robbers, G. (ed.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007.
38.Rutecki, M., Tajemnica spowiedzi a prawo człowieka do prywatności, in: Jasudowicz, T. et al. (eds.), Z problemów bezpieczeństwa. Prawa człowieka, Chojnice 2012.
39.Scicluna, C. and Tornielli, A., Scelta epocale che toglie ostacoli e impedimenti. Intervista con larcivescovo Scicluna, segretario aggiunto della Congregazioneper la dottrina del¬la fede, “L’Osservatore Romano” 18.12.2019.
40.Skonieczny, P., Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 r., “Prawo Kanoniczne” 2017, No. 2.
41.Skonieczny, P., Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z mało¬letnim - uwagi de lege lata i de lege ferenda, “Prawo Kanoniczne” 2017, No. 1.
42.Szymański, M., Tajemnica spowiedzi w prawie polskim - stan aktualny i propozycje zmian, “Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2017, No. 4, http://www.tbsp.wpia.uj.edu. pl/documents/4137545/137185925/IPP_2017_4/acde991d-c387-4e04-a9ee-fe173bd- d46bf#page=73.
43.Tomkiewicz, M., “Tajemnica spowiedzi” i “tajemnica duszpasterska” w procesie karnym, “Prokuratura i Prawo” 2012, No. 2.
44.Tomkiewicz, M., Czynności przeszukania w pomieszczeniach kościołów i innych związ¬ków wyznaniowych. Zatrzymanie dokumentów i innych rzeczy, “Annales Canonici” 2018, No. 1.
45.Tornielli, A., Decisione storica. Frutto del summit di febbraio, “L’Osservatore Romano” 18.12.2019.
46.Trevisan, G., Osservare il segreto secondo la costituzione «Universi Dominici Gregis», “Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2009, No. 3.
47.Waters, I., The law of secrecy in the Latin church, “The Canonist” 2016, No. 1.
48.Zamirski, K., Prawna ochrona tajemnicy duszpasterskiej a informacja o przestępstwie w percepcji wybranych polskich Kościołów mniejszościowych, in: Zieliński, T. and Hu- cał, M. (eds.), Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa 2019.
49.Zubacz, G.J., The sacramental seal of confession from the Canadian civil law perspective, doctoral dissertation, Saint Paul University, Ottawa 2008.