Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.35-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2021 (35)
Kilka uwag o relacji prawa karnego i moralności wokół problematyki samobójstwa

Autorzy: Tomasz Snarski ORCID
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: filozofia prawa karnego moralizm prawny prawo karne a moralność dezyderaty tworzenia i stosowania prawa karnego
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (85-98)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 385

Abstrakt

Artykuł stanowi studium z filozofii prawa karnego, w którym podjęto refleksję nad wybranymi problemami wynikającymi z relacji między normami prawa karnego a normami moralnymi, pojawiającymi się przy analizie problematyki samobójstwa. W opracowaniu posłużono się głównie metodą myślenia teoretycznego i analizy dogmatycznej. Autor podjął próbę ukazania znaczenia problematyki moralnej w prawie karnym, pierwotnie omawiając związane z nią zagadnienia w kontekście problematyki samobójstwa, by następnie zauważyć ich uniwersalny charakter w prawie karnym, a także w prawie in genere. Okazuje się, że z wąskiej problematyki samobójstwa można wyprowadzić wiele znaczących wniosków ogólnych (zarówno z zakresu filozofii, jak i dogmatyki prawa karnego) dotyczących relacji prawa karnego i moralności, co jednocześnie pozwala na sformułowanie katalogu dezyderatów dogmatycznoprawnych dotyczących tworzenia i stosowania prawa karnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budyn-Kulik M., Pomoc do samobójstwa, w: J. Warylewski (red.), System Prawa Karnego. Tom 10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, wyd. 2, Warszawa 2016.
2.Burdziak K., Samobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2019.
3.Camus A., Mit Syzyfa, w: A. Camus, Dwa eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1991.
4.Ciepły F., Konstytucyjne podstawy rozstrzygania sporów odnoszących się do człowieka jako sprawcy czynu karnoprawnie relewantnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, r. XXI, z. 2.
5.Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
6.Derlich-Mielczarek J., Czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji? Stanowisko Joela Feinberga, czyli sprzeciw wobec moralizmu prawnego, w: P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, Wrocław 2018.
7.Fuller L.L., Moralność prawa, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1978.
8.Kantor-Kozdrowicki P., Racjonalność prawodawcy jako paradygmat nauk prawnych, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2018, vol. 7 (1).
9.Katafias S., Samobójstwo (Część II). Etyka wobec zjawiska samobójstwa, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia” 1985, nr 9 (157).
10.Klarman A., Polityczne znaczenie norm moralnych dla funkcjonowania prawa karnego, „Principia” 2006, t. XLV–XLVI.
11.Malczewski J., Problemy z prawną kwalifikacją lekarskiej pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 11.
12.Sadurski W., Neutralność moralna prawa (Przyczynek do teorii prawa liberalnego), „Państwo i Prawo” 1990, nr 7.
13.Snarski T., Wróblewski, Sopot 2020.
14.Szamota-Saeki B., Wpływ prawa karnego na przekonania moralne społeczeństwa w świetle wybranych badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. XXIX–XXX.
15.Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. Tom I. Etyka osobowa, wyd. III, Kraków 2009.
16.Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2020.
17.Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza. Tom I. Etyka ogólna, Lublin 1986.
18.Zajadło J., Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008.