Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.38-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2022 (38)
Zjawisko „spirali formalizmu” na przykładzie instytucji inicjatywy lokalnej

Autorzy: Bartosz Wilk ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny inicjatywa lokalna inflacja prawa bariery formalne spirala formalizmu
Rok wydania:2022
Liczba stron:16 (189-204)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 128

Abstrakt

Przez tytułową „spiralę formalizmu” rozumie się sytuację, w której interwencja ustawodawcza, uzasadniona eliminacją barier prawnych nie usuwa istoty problemu, a na dodatek powoduje powstanie kolejnych (innych) barier formalnych. „Spiralę formalizmu” można osadzić w szerszym zagadnieniu inflacji (nadprodukcji) prawa. Celem poniższego artykułu jest ustalenie źródeł oraz konsekwencji tego zjawiska na przykładzie wprowadzonej w 2010 roku instytucji inicjatywy lokalnej. W niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności przedstawiono wyniki badań historycznoprawnych, w ramach których poszukiwano powodu interwencji prawnej z 2010 roku. Następnie, na bazie analizy teoretycznoprawnej i dogmatycznoprawnej, poczyniono rozważania nad zasadnością wprowadzenia centralnej regulacji instytucji inicjatywy lokalnej. W końcu przedstawiono wyniki badań empirycznych, na mocy których zdiagnozowano praktykę funkcjonowania instytucji inicjatywy lokalnej. W rezultacie przeprowadzonych rozważań sformułowano odpowiedź na pytanie badawcze, czy poprzez wprowadzenie centralnej regulacji instytucji inicjatywy lokalnej wyeliminowano bariery formalne w zakresie wykonywania zadań publicznych z bezpośrednim udziałem mieszkańców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyniak M., Zadania jednostek pomocniczych gminy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 4.
2.Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
3.Bitner M., Kulesza M., Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6.
4.Błaś A., w: J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited 2002.
5.Habuda A., Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.
6.Jastrzębska M., Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, „Finanse Komunalne” 2011, nr 1–2.
7.Korczak J., Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
8.Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12.
9.Możdżeń-Marcinkowski M., Problematyka współzależności zjawisk inflacji i kryzysu współczesnego prawa administracyjnego, w: D.R. Kijowski, P.J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Tom II: Inflacja prawa administracyjnego, Warszawa 2012, LEX (el.).
10.Pawłowicz K., Prawna regulacja obywatelskich (społecznych) inicjatyw dobroczynnych, „Państwo i Prawo” 1990, nr 5.
11.Raus M., Czyny społeczne. Rodzaje i ewidencja księgowa, „Finanse Komunalne” 1997, nr 4.
12.Wilk B., Inicjatywa lokalna. Kontynuacja czynu społecznego, czy innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej?, w: M. Seroka (red.), Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej, Olsztyn 2018.
13.Winczorek J., w: A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.