Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2023.46-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 5/2023 (46)
Ochrona interesu prawnego związanego z przynależnością do wspólnoty samorządowej

Autorzy: Paulina Pietkun ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: interes prawny ustrojowy w ujęciu formalnym interes prawny ustrojowy w ujęciu materialnym publiczne prawo podmiotowe samorządowe formy demokracji bezpośrednie
Liczba stron:17 (129-145)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 90

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu została poruszona problematyka ochrony interesu prawnego związanego z przynależnością do wspólnoty samorządowej (interesu lokowanego w płaszczyźnie ustrojowej). W pierwszej części artykułu przedstawiono konteksty uczestnictwa w samorządowych formach demokracji bezpośredniej. W kolejnej części pracy wskazano inne przykłady instytucji, które mogą służyć ochronie interesu prawnego z powołaniem się na przynależność do wspólnoty samorządowej. Celem pracy było zidentyfikowanie i wyróżnienie przypadków, w których powołanie się na przynależność do wspólnoty samorządowej jest wystarczające do treściowego skonstruowania interesu prawnego o ustrojowym pochodzeniu czy o ustrojowym charakterze. Przeprowadzona analiza pozwoliła jednak również na zidentyfikowanie i wyróżnienie interesu ustrojowego w ujęciu formalnym, lokowanego w płaszczyźnie prawa ustrojowego, opartego na samej przynależności do wspólnoty samorządowej (przy uwzględnieniu kluczowych atrybutów samorządowego administrowania, takich jak korporacyjność i samorządność). Interes ustrojowy członka wspólnoty samorządowej już w ujęciu merytorycznym (treściowym) – podobnie jak (poprzedzający go) jego formalny odpowiednik – wywodzony jest z przynależności do wspólnoty samorządowej i dotyczy bezpośrednio tej przynależności, tyle że sprowadzony jest do oddziaływania wpływającego bezpośrednio na merytoryczne aspekty samorządowej formy działania. Prowadzone rozważania objęły swoim zakresem również publiczne prawa podmiotowe w odniesieniu do możliwości udziału mieszkańców – członków wspólnoty samorządowej w sprawowaniu władzy publicznej oraz możliwości współdziałania z administracją publiczną w załatwianiu niektórych spraw publicznych. W pracy została zastosowana głównie analityczno-dogmatyczna metoda badań. W artykule wykorzystano opracowania monograficzne i artykuły naukowe z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz orzeczenia sądów administracyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., Legitymacja do złożenia skargi, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020.
2.Boć J., Pojęcie sytuacji administracyjnoprawnej, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
3.Burski K., Prawne instrumenty partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2021.
4.Chróścielewski W., Przedmiot postępowania administracyjnego, w: W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018.
5.Dawidowicz W., Administratywiści a teoria prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo”, 1992, nr 9 (559).
6.Dawidowicz W., Nauka prawa administracyjnego. Zarys wykładu, t. 1: Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1965.
7.Dawidowicz W., Pisma wybrane. Gdańska koncepcja prawa administracyjnego, wybór: T. Bąkowski, E. Bojanowski, wstęp E. Bojanowski, K. Żukowski, Warszawa–Gdańsk 2022.
8.Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
9.Duda A.S., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.
10.Glumińska-Pawlic J., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz do art. 54, w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2021.
11.Glumińska-Pawlic J., Zacharko L., Samoopodatkowanie jako szczególna forma władztwa finansowego gminy, w: Z. Duniewska, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Władza w przestrzeni administracji publicznej, Warszawa 2020.
12.Kisiel W., Legitymacja jednostki do zaskarżania uchwał samorządowych (w orzecznictwie sądów administracyjnych), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 3.
13.Korczak J., Samorządowe formy demokracji bezpośredniej, w: J. Blicharz, P. Lisowski (red.), Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022.
14.Kryczko P., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz do art. 54, w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2022.
15.Kucharska A., Przedmiot interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 6.
16.Kulesza M., Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa sądowego), Warszawa 1989.
17.Laskowska M., Interes prawny, w: E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego, Warszawa 2009.
18.Lisowski P., Istota decentralizacji samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego), w: J. Blicharz, P. Lisowski (red.), Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022.
19.Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
20.Lisowski P., Skargi korporacyjno-samorządowe a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego – kontekst samorządowych form demokracji bezpośredniej, „Studia Iuridica” 2020, t. 85.
21.Lisowski P., Ustrojowe qui pro quo – perspektywa podmiotowości w administracji samorządowej, w: K. Małysa-Sulińska, M. Stec (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego – ustrojowe pytania i dylematy, Warszawa 2020.
22.Masternak-Kubiak M., Kuczma P., Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy), w: R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, Wrocław 2015.
23.Miemiec M., Publiczne prawo podmiotowe, w: J. Blicharz, P. Lisowski (red.), Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022.
24.Miemiec M., Stosunek administracyjnoprawny a sytuacja administracyjnoprawna, w: J. Blicharz, P. Lisowski (red.), Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022.
25.Niżnik-Dobosz I., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz do art. 1, w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa 2022.
26.Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.