Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)
Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych

Autorzy: Marieta Czekałowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Constitution of the Republic of Poland environmental law public authorities standard tasks
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (109-124)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 858

Abstrakt

Problematyka dotycząca ochrony środowiska w ujęciu norm programowych należy do materii konstytucyjnej, której w literaturze nie poświęca się zbyt wiele uwagi. W niniejszym artykule, na wybranych przykładach wynikających z ustawodawstwa, wskazano problemy, jakie mogą powstać przy rozstrzyganiu przez władze publiczne konkretnych kwestii związanych z realizowaniem obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Ponadto, wskazano niektóre formy aktywności, jakie przewidują te władze, by wspierać inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy stanu środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezińska A., Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku – dochodzenie roszczeń od sprawców szkód, Prawo Ochrony Środowiska ABC, Komentarz praktyczny nr 104526.
2.Ćwiek W., Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku cz. IV, Prawo Ochrony Środowiska ABC, Komentarz praktyczny nr 101012.
3.Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w Konstytucji, w: Charakter i struktura norm Konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
4.Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.
5.Górski M., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.
6.Haładyj A., Partycypacja społeczna w ochronie środowiska na przykładzie „Okrągłego stołu” dla Rospudy, w: Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, red. H. Lisicka, Wrocław 2010.
7.Jagielski M., Status prawny jednostki, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013.
8.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
10.Lipiński A., Udział społeczeństwa w sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, red. H. Lisicka, Wrocław 2010.
11.Potrzeszcz J., Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2007.
12.Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 9, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.
13.Radecki W., Przemiany regulacji prawnej udziału organizacji społecznych w ocenie oddziaływania na środowisko, w: Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, red. H. Lisicka, Wrocław 2010.
14.Sarnecki P., Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki i A. Szmyt, Warszawa 2003.
15.Sommer J., Udział obywateli i ich organizacji w ochronie środowiska, w: Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, red. W. Radecki, Warszawa 2010.
16.Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, wyd. drugie rozszerzone, Warszawa 2008.
17.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.
18.Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
19.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.).
20.Ustawa z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.).
21.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
22.Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
23.Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469).
24.Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
25.Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
26.Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.).
27.Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
28.Postanowienie NSA z 29.01.2014 r., sygn. akt II OW 134/13, LEX nr 1452877.