Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)
Zasady samodzielności finansowej i adekwatności w działalności jednostek samorządu terytorialnego – podstawy ustrojowo-finansowe

Autorzy: Marek Zdebel
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: władztwo finansowe samorząd terytorialny samodzielność finansowa Europejska Karta Samorządu Lokalnego zasada adekwatności
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:22 (5-26)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 829

Abstrakt

Zasady samodzielności finansowej samorządu terytorialnego oraz adekwatności pozostających w jego dyspozycji zasobów finansowych do katalogu realizowanych zadań publicznych są w Polsce gwarantowane zarówno w prawie wewnętrznym (na poziomie regulacji konstytucyjnych oraz ustawowych), jak i aktami prawa międzynarodowego, do których przestrzegania Polska się zobowiązała dokonując ich ratyfikacji (przede wszystkim na poziomie umowy międzynarodowej, tzn. Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego). Niniejsze zasady były w latach ubiegłych, jak i nadal są wykorzystywane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako standardy w procesie badania dopuszczalności stosowania określonych rozwiązań prawnych dotyczących zwłaszcza gospodarki budżetowej i wykonywania władztwa finansowego przez samorząd terytorialny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodo A., Samorząd terytorialny – system finansowoprawny, Warszawa 2006.
2.Finanse samorządowe 2005, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
3.Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – studium finansowoprawne, Katowice 2003.
4.Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2008.
5.Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
6.Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
7.Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2006
8.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. B. Banaszak, Warszawa 2009.
9.Kornberger-Sokołowska E., Budżety jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji i regionalizacji finansów publicznych, w: System Prawa Finansowego. Tom I. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010.
10.Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001.
11.Kornberger-Sokołowska E., Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 3.
12.Kornberger-Sokołowska E., Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2013.
13.Miemiec W., Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 10.
14.Miemiec W., Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji RP, „Finanse Komunalne” 1997, nr 5.
15.Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005.
16.Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M., Prawo finansów publicznych sektora samorzą- dowego, Warszawa 2013.
17.Mudrecki A., Zasada samodzielności finansowej gmin w orzecznictwie sądowym, „Glosa” 1999, nr 12.
18.Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Warszawa 2004.
19.Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005
20.Szewc T., Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2002, z. 9.
21.Tegler E., Podstawy prawne finansów komunalnych – ewolucja rozwiązań i kierunki rozwoju, w: Problemy finansów samorządu terytorialnego. Materiały ogólnopolskiej konferencji Toruń 20–21 maja 1996, Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, Toruń 1997
22.Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
23.Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
24.Zawora J., Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Rzeszów 2008.
25.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
26.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.).
27.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.).
28.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
29.Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.).
30.Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
31.Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów z 23.05.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 74, poz. 439).
32.Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607 (sprost. Dz.U. z 2006 r. nr 154, poz. 1107).
33.Wyrok TK z 4.11.1995 r., K 8/95, OTK 1995, nr 11, poz. 28.
34.Wyrok TK z 23.10.1996 r., K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz. 38.
35.Wyrok TK z 15.12.1997 r., K 13/97, OTK 1997, nr 5–6, poz. 69.
36.Wyrok TK z 24.03.1998 r., K 40/97, OTK 1998, nr 2, poz. 12.
37.Wyrok TK z 16.03.1999 r., K 35/98, OTK 1999, nr 3, poz. 37.
38.Wyrok TK z 30.03.1999 r., K 5/98, OTK 1999, nr 3, poz. 39.
39.Wyrok TK z 30.06.2003 r., K 8/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 57.