Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)
Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Autorzy: Przemysław Zdyb
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: doręczanie pism postępowanie administracyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (81-98)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1529

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce możliwości przyjęcia domniemania prawnego skutecznego doręczania pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym, dokonanego w sposób zastępczy w przypadku nieobecności adresata. Analizie poddano przesłanki stawiane przez Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) w art. 43 i 44, od których łącznego spełnienia przepisy prawne uzależniają uznanie doręczenia w tym trybie za rodzące skutek prawny. Z jednej strony obowiązujące regulacje mają na celu zapewnienie sprawnego postępowania administracyjnego, a z drugiej – mają zapewnić ochronę praw jednostki przed dowolnością działania organów administracji publicznej. Przedstawione zostało istniejące w tym zakresie orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poglądy nauki prezentowane w literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaś A., Czynności faktyczne organów administracji publicznej, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
2.Borkowski J., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.
3.Borkowski J., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
4.Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006.
5.Iserzon E., w: E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.
6.Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–Poznań 1995.
7.Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
8.Krawiec A., w: Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, wyd. 1, Warszawa 2013.
9.Łaszczyca G., Matan A., Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998.
10.Matan A., w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2010.
11.Szuma J., w: W. Sawczyn, J. Szuma, Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i są- dowoadministracyjnym, Wrocław 2014.
12.Wajda P., w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2014.
13.Wierzbowski M., Wiktorowska A., w: Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2011.
14.Wiktorowska A., w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2011.
15.Wróbel A., w: A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Lex, wyd. 5, Warszawa 2013.
16.Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
17.Ustawa z 17.01.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., nr 64, poz. 565 ze zm.).
18.Ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529).