Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.15-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (15)
Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k

Autorzy: Jakub Michalski
Słowa kluczowe: nowelizacja Kodeksu postępowania karnego inicjatywa dowodowa zasada prawdy formalnej zasada prawdy materialnej prawo karne procesowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (87-100)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2129

Abstrakt

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życia 1 lipca 2015 r., zmieniała model polskiego procesu karnego, otwierając go na większą kontradyktoryjność. Jednym z problemów, na który wskazywano odnośnie do przeprowadzonej reformy, była realizacja zasady prawdy na gruncie znowelizowanej ustawy. Część doktryny stała na stanowisku, że zasada prawdy materialnej uległa znacznej marginalizacji, a nawet przybrała charakter zasady prawdy formalnej1. Powyższa zmiana miała wynikać przede wszystkim z ograniczenia możliwości dowodowych sądu, który jako bezstronny arbiter miał pozostawiać przeprowadzanie dowodów wyłącznie stronom procesu. Tymczasem ustawodawca odnosząc się do tych wypowiedzi, przygotował kolejną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która miała przywrócić większość zmienionych przepisów. Ustawa weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bojańczyk A., Artykuł 167 k.p.k.: czy rzeczywiście podstawa dla nowego, kontradyktoryjnego modelu postępowania?, „Palestra” 2014, z. 7–8.
2.Bojańczyk A., Czy zaniechanie przez sąd skorzystania z inicjatywy dowodowej może być przedmiotem kontroli odwoławczej w znowelizowanym procesie karnym?, „Palestra” 2015, z. 5–6.
3.Chojniak Ł., O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP, PiP 2013, nr 9.
4.Drajewicz D., Kontradyktoryjność procesu przed sądem I instancji w znowelizowanym KPK, MP 2014, nr 21.
5.Duży J., Zasada prawdy w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, PiP 2015.
6.Gardocka T., Legalizm, prawda materialna i inne „fundamentalne” zasady procesu karnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. B. Dudziak, J. Kosowski, I. Nowikowski, Lublin 2015.
7.Gontarski W., Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu karnego z procesem kontradyktoryjnym (anglosaskim), w: System Prawa Karnego Proce- owego. Tom II. Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, red. P. Kruszyński, Warszawa 2013.
8.Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
9.Hernand R., Nowelizacja procedury karnej – inne spojrzenie, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.
10.Jagiełło D., Inicjatywa dowodowa stron po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, w: Nowe karne prawo dowodowe, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2015.
11.Hofmański P., Zasada prawdy w postulowanym modelu procesu karnego, w: Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013.
12.Jankowski J., Zasady procesowe. Postępowania przyspieszone, w: Problemy nowelizacji KPC – postępowanie rozpoznawcze. Relacja z seminarium zorganizowanego 6 kwietna 2005 r. przez Monitor Prawniczy we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie (http://czasopisma.beck.pl) (dostęp 1.01.2016).
13.Jodłowski J., Zasada prawdy materialnej – obowiązek ustalenia faktów zgodnych z rzeczywistością czy dyrektywa optymalizacyjna, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.
14.Jodłowski J., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego, Warszawa 2015.
15.Kardas P., Nowe ujęcie zasady in dubio pro reo, „Palestra” 2015, z. 9–10.
16.Kardas P., Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego), w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.
17.Kmiecik R., Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prok.iPr. 2015, nr 1–2.
18.Kmiecik R., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
19.Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.
20.K. Kołakowski, Dowodzenie w procesie cywilnym. Komentarz do przepisów kodeksu postępowania cywilnego uwzględniający nowelizację z 2000 roku, Warszawa 2000.
21.Łazarska A., Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2013.
22.Rogacka-Rzewnicka M., Nowa kultura poszukiwania prawdy w procesie karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego na podstawie ustawy z 27 września 2013 roku. Perspektywa systemowa, w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2014.
23.Rogalski M., Proces karny. Część ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Warszawa 2012.
24.Skorupka J., Zasada prawdy materialnej w projekcie noweli kodeksu postępowania karnego opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
25.Sygit B., Duży J., Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego, Prok.iPr. 2014, nr 7–8.
26.Szumiło-Kulczycka D., Kilka uwag o reformie procesu karnego, MP 2015, nr 8.
27.Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.
28.Wiliński P., Konstytucyjne podstawy zasady prawdy materialnej – pomiędzy karnoprocesowymi a konstytucyjnymi koncepcjami ujęcia prawdy, w: Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013.
29.Zabłocki S., Artykuł 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, „Palestra” 2015, z. 7–8.
30.Zagrodnik J., Kontradyktoryjność jako wyznacznik formy procesu karnego (rozważania na tle zmiany modelu rozprawy głównej w nowelizacji wrześniowej), „Palestra” 2014, z. 11–12.
31.Zajadło J., Teoretyczno- i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy, w: Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013.