Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.21-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)
Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje

Autorzy: Magdalena Kowalewska-Łukuć
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: wina strona podmiotowa zarzut
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (183-194)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1311

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę wzajemnych relacji między stroną podmiotową a winą w prawie karnym. W ramach analizy tych relacji naświetlone zostają dotychczasowe poszczególne teorie winy. Autorka artykułu podejmuje ponadto próbę uchwycenia istoty winy w oparciu o badania z dziedziny psychologii i filozofii. Poczynione w artykule ustalenia w przedmiocie winy zostały następnie zestawione z pojęciem strony podmiotowej w polskim prawie karnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filar M., Wyłączenie odpowiedzialności karnej, w: Nowa Kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 18, Warszawa 1998.
2.Giezek J., Metoda prawa karnego. O budowaniu karnistycznych teorii naukowych oraz ich wpływie na odpowiedzialność karną, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”
3.2014, z. VIII.
4.Giezek J., O możliwości naukowego uzasadnienia zmiany modelu odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 2017, nr 2.
5.Kaczmarek T., Spory wokół charakteru odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw popełnionych w warunkach zawinionej niepoczytalności, „Państwo i Prawo”
6.2004, nr 1.
7.Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Warszawa 2017.
8.Kodeks karny: komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.
9.Kowalewska-Łukuć M., Zamiar ewentualny w świetle psychologii, Poznań 2015.
10.Kurek Ł., Pojęcie winy w prawie karnym a problem wolnej woli w świetle neurofilozofii, niepublikowana rozprawa doktorska.
11.Lachowski J., Przejawy obiektywizacji odpowiedzialności karnej w k.k. z 1997 r., „Studia Prawnicze” 2006, nr 1.
12.Liszewska A., Strona podmiotowa czynu i wina a niepoczytalność, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 2, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
13.Marek A., Prawo karne, Warszawa 2006.
14.Marek A., Ujęcie winy w prawie karnym jako problem kodyfikacyjny, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005.
15.Mącior W., O finalizmie w prawie karnym, „Państwo i Prawo” 1971, nr 6.
16.Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.
17.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
18.Prinz J., The Emotional Construction of Morals, Oxford 2009.
19.Rejman G., Wina w konstrukcji Kodeksu karnego z 1997 roku, w: Prawo wczoraj i dziś, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000.
20.Reykowski R., Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1977.
21.Sońta C., Wina w Kodeksie karnym na tle teorii winy, w: Gaudium in litteris est, red. L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2005.
22.Stomma S., Fikcja winy, „Państwo i Prawo” 1947, nr 10.
23.Strawson P., Freedom and Resentment, w: P. Russell, O. Deery, The Philosophy of Free Will, Oxford 2013.
24.Weiner B., Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne, Sopot 2012.
25.Wina w prawie karnym, red. W. Wolter, Kraków 1954.
26.Wolter W., Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa, Kraków 1924.