Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)
Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.

Autorzy: Magdalena Kowalewska-Łukuć
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: dopalacze substancje szkodliwe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 584

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę możliwości kwalifikowania wytwarzania i obrotu dopalaczami jako przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Analizie poddano przede wszystkim ratio legis tego przepisu, która wskazuje, że nie ma on charakteru reglamentacyjnego i nie penalizuje wytwarzania lub obrotu substancjami szkodliwymi ze swej istoty. Ponadto w artykule zwrócono również uwagę na inne ograniczenia w możliwości stosowania art. 165 § 1 pkt 2 k.k. jako karnoprawnej reakcji na problem handlu dopalaczami, takie jak konstrukcja abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo czy kwestia przyczynienia się pokrzywdzonego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski M., Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym, Kraków 2009, niepublikowana rozprawa doktorska.
2.Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
3.Bielski M., Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 VII 2004 r., V KK 37/04, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 4.
4.Giezek J., Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania skutku, w: System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2017.
5.Gruszecka D., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.
6.Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r., II AKz 48/05, LEX nr 150365.
7.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r.I KZP 5/17, LEX nr 2295106.
8.Stefański R., Komentarz do art. 165 kk, w: Kodeks karny. Komentarz, red. idem, Legalis 2017.
9.Stefański R., Sprowadzenie innego niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 KK), w: System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.
10.Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), www.czpk.pl/preprinty, poz. 1/2017.