Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)
Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami

Autorzy: Szymon Słotwiński
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: środki zastępcze przyczynienie do wyrządzonej szkody
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (99-112)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 412

Abstrakt

Podstawową funkcją prawa cywilnego, a szerzej prawa prywatnego, jest regulacja stosunków prawnych pomiędzy podmiotami prawa polegająca na ocenie ich powstania, zmiany lub ustania. W przeciwieństwie jednak do prawa publicznego nie dysponuje instrumentami ochrony przed obrotem dopalaczami o takiej samej skuteczności. Nie oznacza to, że regulacje cywilnoprawe są bezradne wobec tego społecznie szkodliwego zjawiska. Możliwe jest bowiem wyróżnienie płaszczyzny prewencyjnej oraz następczej wymierzonej przeciwko obrotowi tymi środkami zastępczymi. Pierwsza z nich będzie związana głównie z administracyjnoprawną reglamentacją handlu wspomnianymi substancjami. Nie budzi żadnych wątpliwości, że przedmiotem sprzedaży nie powinno być każde dobro wpisujące się w art. 535 i 555 k.c. Z kolei druga skierowana będzie przeciwko producentom, dystrybutorom oraz sprzedawcom, którzy pod pozorem legalności doprowadzają do wyrządzenia szkody na osobie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gadecki B., Glosa do postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. I KZP 5/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 11, poz. 115.
2.Bagińska E., Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności deliktowej – wprowadzenie do problematyki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, t. XXXV.
3.Banaszczyk Z., w:, Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
4.Błachut D., Szukalski B., Dopalacze – właściwości chemiczne, skala zagrożeń i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 6.
5.Chodorowska A., Rynek „dopalaczy” w Internecie a ochrona konsumenta, w: Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2015, Legalis (dostęp 3.02.2018).
6.Kaliński M., w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
7.Koch A., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
8.Nawrocki M., Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, „Acta Iuris Stetinensis” 2018, nr 2.
9.Pieprzyca E., Skowronek R., Chowaniec Cz., Problemy analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami”, „Prawo i Prokuratura” 2018, nr 3.
10.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016.
11.Radwański Z., Zieliński M., w: M. Safjan, System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2012.
12.Sobolewski P., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, Legalis.
13.Tkaczyk-Rymanowska K., Kilka uwag na temat pojęcia środka zastępczego w aspekcie teoretycznoprawnym, „e.Palestra” 2016, poz. 23/A, www.e.palestra.pl (dostęp 20.01.2018).
14.Tkaczyk-Rymanowska K., Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9.
15.Wojciechowski M., Pewność prawa, Gdańsk 2014.
16.Wolska A., Bagiński Ł., Problematyka prawna obrotu tzw. dopalaczami, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2016, nr 2.
17.Zagrobelny K., w: E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, Nb. 18, Legalis.
18.Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, poz. 1.