Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (9)
Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu

Autorzy: Iwona Szymczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nieruchomości mienie publiczne prywatyzacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (95-108)
Liczba pobrań ?: 439

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obowiązujących regulacji prawnych w zakresie gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym, w tym dotyczących zasad kształtowania wysokości czynszu pod kątem ustalenia, czy umożliwią one realizację zasady „prawidłowego gospodarowania” mieniem publicznym. Kwestia ta staje się aktualna wobec nowego zjawiska, jakim jest sukcesywna prywatyzacja lokali w budynkach należących pierwotnie do zasobów publicznych. Nowa struktura własnościowa w tych kompleksach mieszkaniowych powoduje konieczność zweryfikowania funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych dotyczących gospodarowania (zarządzania) lokalami publicznymi znajdującymi się na nieruchomościach, w których udziały w części wspólnej należą do podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Głównym wątkiem rozważań są regulacje prawne dotyczące kształtowania wysokości czynszu w lokalach publicznych (nie tylko komunalnych). Okazuje się, że brakuje w tym zakresie spójności legislacyjnej, która jest konsekwencją rozproszenia zasobów publicznych. Drugim ważnym problemem, który powinien zostać dostrzeżony przez ustawodawcę w związku z tymi zmianami własnościowymi, to obowiązek partycypacji gminy w kosztach utrzymania wspomnianych już wcześniej mieszanych kompleksów mieszkaniowych. Co do zasady, gmina jest zobowiązana do ich ponoszenia, jednak ze względu na publiczne pochodzenie tych środków konieczne jest zaostrzenie zasad nadzoru nad ich wydatkowaniem. W związku z tym w opracowaniu przedstawiono wnioski de lege ferenda.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości, Warszawa 2012,
2.G. Matusik, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. S. Kalus, Warszawa 2013,
3.J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2003
4.H. Rey, Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum. Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Bern 2007,
5.P. Wirz, Schranken der Sonderrechts- ausübung im Stockwereigentum, Züricher Studien zum Privaterecht 206, Schulthess 2008,
6.T. Hausmann, A. Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht, WEG. Kommentar, Wien 2007,
7.Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
8.E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych, Warszawa 2013,
9.A. Gola, L. Myczkowski, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2003,
10.E. Kramer, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą sądów administracyjnych, ZNSA 2010, nr 3, s. 47–48.
11.R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2012,