Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Wpływ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na realizację zadań własnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Autorzy: Jakub Bryła ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: podatek dochodowy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia konurbacja samorząd terytorialny
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (23-38)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 522

Abstrakt

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim jest pierwszą regulacją odnoszącą się do szeroko pojętej współpracy pomiędzy gminami konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej. Związek metropolitalny posiada szczególny charakter w systemie polskiego samorządu terytorialnego, ponieważ realizuje zadania własne oraz został objęty ustawowym systemem finansowania swojej działalności. Jednym ze źródeł dochodu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to rozwiązanie nowatorskie, które dotychczas nie było stosowane przez polskiego ustawodawcę. Wobec powyższego konieczne jest przeprowadzenie analizy wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych na finansowanie działalności metropolii w kontekście szans i zagrożeń oraz społecznych oczekiwań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąkowski T., Gajewski R., Szlachetko J., Ważny K., Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz, Warszawa 2016.
2.Danyluk Z., Nadolski P., Soida K., Tramwaje górnośląskie. Tom 2. Tramwaje katowickie po 1945 roku, Katowice 2012.
3.Dolnicki B., Koncepcja ustawy o powiecie metropolitalnym Aglomeracji Górnośląskiej, w: Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Lublin 2014.
4.Dolnicki B., Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Górnego Śląska i Zagłębia, w: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
5.Dolnicki B., Koncepcja powiatu metropolitalnego, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7–8.
6.Dolnicki B., Marchaj R., Związek metropolitalny w województwie śląskim, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 7–8.
7.Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
8.Gawroński G., Kłoskowicz M., Stawowa A., Wycisk A., Zygmunt A., Metropolia w świetle opinii mieszkańców Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w: Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii, red. R. Pyka, Katowice 2010.
9.Glumińska-Pawlic J., w: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolinicki, Warszawa 2007.
10.Góralczyk M., Panasiuk E., Przybyła M., Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 r., Katowice 2018.
11.Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
12.Juszczyk S., Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorców, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr66_s17.pdf.
13.Kozera A., Samodzielność finansowa metropolii w Polsce w latach 2007–2015, „Studia Regionalne i Lokalne,” 2018, nr 1 (71).
14.Moczko-Wdowczyk S., Mucha M., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2005.
15.Ofiarska M., Problematyka budżetowa w ustawie o związkach metropolitalnych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 2 (4).
16.Przywojska J., Warwas I., Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej. Wprowadzenie do problematyki, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 4, cz. 2.
17.Pyka R., Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako innowacja w samorządzie terytorialnym. Szanse i wyzwania pierwszego w Polsce związku metropolitalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 1 (71).
18.Rymarczyk W., 20 lat Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, www.kzkgop.com.pl/public_media/fb/files/czasopisma/komunikacja/2011/kzk_3-2011.pdf.
19.Rynio D., Atrakcyjność lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii, w: Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region, red. M. Słupińska, Łódź 2010.
20.Serwińska K., Narkiewicz-Tarłowska J., PIT. Komentarz praktyczny, Warszawa 2014.
21.Szajnowska-Wysocka A., Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej, Katowice 1995.
22.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
23.Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, poz. 3232.
24.Uchwała Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018, nr 63/2017.
25.Uchwała Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiego Metropolii na lata 2019–2030, nr XIII/78/2018.
26.Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 525).
27.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 303).
28.Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r., poz. 730).
29.Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2012 r., IPTPB2/415-650/11-4/MP.
30.Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 lutego 2018 r., I SA/Sz 1063/17.
31.Bytom wystąpił z KZK GOP, http://infobus.pl/bytom-bytom-wystapil-z-kzk-gop_more_7181. html.
32.Jaworzno występuje z GZM. Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyjścia z metropolii, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,20291839,jaworzno-wystepuje-z-gzm-radni-przyjeli-uchwale-w-sprawie-wyjscia.html.
33.Minister finansów ogłasza szczegóły obniżki PIT, www.forbes.pl/gospodarka/obnizkapit-kiedy-wejdzie-w-zycie-na-czym-bedzie-polegac/ljm5q1w.
34.Otwarcie Drogowej Trasy Średnicowej już w marcu!, https://conadrogach.pl/informacje/ gliwice-otwarcie-drogowej-trasy-srednicowej-juz-w-marcu.html.
35.Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, www. sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1211.
36.Tradycyjna, lekka i jednoszynowa. To koncepcja Kolei Metropolitalnej, http://metropoliagzm.pl/blog/tradycyjna-lekka-i-jednoszynowa-to-koncepcja-koleimetropolitalnej.
37.Wieloletnia prognoza finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, https:// bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/103371/w%20sprawie%20uchwalenia%20Wieloletniej%20Prognozy%20Finansowej%20Górnośląsko%20%20Zagłębiowskiej%20Metropolii%20na%20lata%202017%20-%202020.pdf.