Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
The acoustic properties of the syllabic rhotic of Croatian
(Cechy akustycznych chorwackiego sylabicznego [r])

Autorzy: Sylwester Jaworski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: sylabiczne [r] język chorwacki cechy akustyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (113-131)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie cech akustycznych chorwackiego sylabicznego [r]. Choć dźwięk ten należy do grupy spółgłosek, w języku chorwackim jest on również zgłoskotwórczy w słowach, w których [r] nie sąsiaduje z samogłoską, np. brdo ‘wzgórze’, czy rt ‘peleryna’. Wyniki przedstawione w artykule wskazują jednoznacznie, że sylabiczne [r] zawsze wymawiane jest z elementem wokalicznym, który nierzadko jest dłuższy niż nieakcentowane samogłoski w danym wyrazie. Właściwości sylabicznego [r], wymawianego na ogół jako jednouderzeniowa głoska drżąca, należy zatem przypisać protetycznej samogłosce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baltazani M., 2009, Acoustic characterization of the Greek rhotic in clusters, “Proceedings of the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics” 1, pp. 87–95.
2.Blecua B., 2001, Las vibrantes del Espańol: manifestaciones acústicas y procesos fonéticos, Unpublished PhD dissertation, Universidad Autonoma de Barcelona, Barcelona.
3.Carlton L., 1990, Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages, Slavica Publishers, Inc., Columbus (Ohio).
4.Coleman J., 2001, The phonetics and phonology of Tashlhiyt Berber and syllabic consonants, “Transactions of the Philological Society” 99, pp. 29-64.
5.Dziubalska-Kołaczyk K., 2002, Beats-and-Binding Phonology, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin.
6.Gussmann E., 2007, The Phonology of Polish, Oxford University Press, Oxford.
7.Huntley D., 1993, Old Church Slavonic, [in:] The Slavonic Languages, eds. B. Comrie, G. Corbett, Routledge, London, pp. 125–186.
8.Jaworski S., 2014, A comparison of Croatian syllabic [r] and Polish obstruentised [r], [in:] New Insights into Slavic Linguistics, eds. J. Witkoś, S. Jaworski, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 179–192.
9.Jaworski S., Gillian E., 2011, On the phonetic instability of the Polish rhotic /r/, “Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 47 (2), pp. 380-398.
10.Ladefoged P., 2006, A Course in Phonetics, Thomson Wardsworth, Boston.
11.Ladefoged P., Maddieson I., 1996, The Sounds of the World’s Languages, Blackwell Publishers, Oxford.
12.Lindau M., 1985, The story of /r/, [in:] Phonetic Linguistics: Essays in Honor of Peter
13.Ladefoged, ed. V. Fromkin, Academic Press, New York, pp. 157–168.
14.Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
15.Recasens D., Espinosa A., 2007, Phonetic typology and positional allophones for alveolar rhotics in Catalan, “Phonetica” 63, pp. 1–28.
16.Savu C.-F., 2012, An acoustic-phonetic perspective on the phonological behaviour of the rhotic tap, “Proceedings of ConSOLE XX”, pp. 213–227.
17.Schenker A., 1993, Proto-Slavonic, [in:] The Slavonic Languages, eds. B. Comrie, G. Corbett, Routledge, London, pp. 60–123.
18.Ščukanec A., 2008, Glas r u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku, “LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik” 1 (5), pp. 66–79.
19.Shevelov G., 1964. A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic, Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg.
20.Sievers E., 1881, Grundzüge der Phonetik, Breitkopf and Hartel, Leipzig.
21.Stieber Z., (1979) 2005, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22.Townsend C.E., Janda L., Common and Comparative Slavic: Phonetics and Phonology, Slavica Publishers Inc., Columbus 1996.
23.Wiese R., 2001, The unity and variation of (German) /r/, “Etudes and Travaux” 4, pp. 11–26.
24.Wiese R., 2003, The unity and variation of German /r/, “Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistik”, 70, pp. 25–43.