Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Annales Neophilologiarum”:

1. Redaktor dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

2. Zakwalifikowane artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych Recenzentek/Recenzentów, którzy pochodzą z innej placówki naukowej niż Autorka/Autor artykułu. Recenzentki/Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne);
  • relacji podległości zawodowej;
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

3. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process).

4. Aktualna lista Recenzentek/Recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska Recenzentek/Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

5. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie czasopisma.

6. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy tematyczni wraz z Radą Naukową "Annales Neophilologiarum".

7. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

 

Formularz recenzji artykułu do pobrania

Recenzenci

Recenzenci:

dr hab. Marian Bielecki, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska), dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska), dr hab. Katarzyna Gadomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska),
dr hab. Alfons Gregori i Gomis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska) dr hab. Antonio María López González
(Uniwersytet Łódzki, Polska), dr hab. Łukasz Grabowski, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska),
dr hab. Czesław Grzesiak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska),
dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska), dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ
(Uniwersytet Łódzki, Polska), dr hab. Izabela Kowalska-Paszt (Uniwersytet Szczeciński, Polska), dr hab. Ewa Kulak
(Uniwersytet Wrocławski, Polska), dr hab. Anna Ledwina, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska),
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska), dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand
(Uniwersytet Jagielloński, Polska), dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Polska), dr hab. Amán Rosales Rodríguez, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska), dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska), dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska),
dr hab. Katarzyna Taborska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska),
prof. dr Rafael Guzmán Tirado (Universidad de Granada, Hiszpania), dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, prof. UWr.
(Uniwersytet Wrocławski, Polska), dr hab. Marcin Zabawa (Uniwersytet Śląski, Polska),
dr hab. Andrzej Zieliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska)