Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.47-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019 (47)
Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne
(Needs of education for safety of the local community – axiological aspect, psychological aspect and selected normative acts)

Authors: Jolanta Martuszewska
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Keywords: sense of security axiological aspect psychological aspect needs of the local population normative acts
Year of publication:2019
Page range:15 (69-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Each unit should acquire the ability to predict and avoiding threats, as well as learn how to deal with dangerous and crisis situations, including by their proper assessment and assessment of their capabilities. The problem is making a breakthrough in perceiving threats, as well as educating the population and preparing for life. It is necessary to change the way of thinking about general, potential global threats as well as the local area. It is impossible to overestimate the right education, which is part of the basic human need: to be safe. The aim of the article is to try to organize knowledge in the field of education for safety, taking into account its axiological and psychological aspects, as well as the legal context.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2019). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Warszawa.
3.Denek, K. (1990). Unowocześnienie procesu kształcenia. Operacjonalizacja celów kształcenia. Kalisz: Centrum Doskonalenia
4.Nauczycieli.
5.Erickson, H. (2018). Rola kryzysu w rozwoju człowieka – szansa czy zagrożenie? Teoria rozwoju psychospołecznego,
6.Rozwój tożsamości wg Ericsona. Pobrane z: Blog o psychologii – animaday https://animaday.wordpress.com/
7.rozwoj-tozsamosci-wg-eriksona/ (24.06.2019).
8.Grabowska-Lepczak, I., Tryboń, M., Kwiatkowski, M. (2011). Transformacja oraz perspektywy rozwoju edukacji dla
9.bezpieczeństwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGSP, 41, 54–56.
10.Harbatski, A., Krysztofik-Gogol, E. (red.) (2016). Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności. Toruń: Wydawnictwo
11.Adam Marszałek.
12.Kaczmarczyk, B., Dobrowolski, P., Dąbrowska, M. (2018). Wybrane aspekty edukacji dla bezpieczeństwa. Toruń:
13.Wydawnictwo Adam Marszałek.
14.Kawczyński, R. (2013). Samoobrona powszechna, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe a edukacja społeczeństwa
15.w zakresie ochrony ludności. W: M. Żubera (red.). Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, zagrożenia i reagowanie
16.kryzysowe (s. 17–22). Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki.
17.Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 4 (19),
18.41–51.
19.Kostecki, W. (2012). Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warszawa: Poltext.
20.Kurzynowski, A. (2003). Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/
21.index.php/Polityka_społeczna (24.06.2019).
22.Kwasowski, Z. (2011). Bezpieczeństwo w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Ossowska, M. (1985). Normy moralne – próba systematyzacji. Warszawa: PWN.
24.Ossowski, S. (1999). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Pieczywok, A. (2011). Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania.
26.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Pieczywok, A. (2018). Aksjologiczne – teleologiczne oraz procesualne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży
28.szkolnej. Studia Dydaktyczne, 26, 311–327. Pobrane z: http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/
29.2015/07/24_Pieczywok_Andrzej_korekta.pdf http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/07/24_
30.Pieczywok_Andrzej_korekta.pdf (24.06.2019).
31.Półturzycki, J. (1997). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
32.Roguska, A. (2010). Edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście mediów w skali mikro i makro. W: J. Gmitruk,
33.A. Krawczyk, T. Zacharuk (red.), Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa prof.
34.Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin (s. 430). Warszawa–Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
35.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
36.programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
37.w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
38.kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
39.do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. 2018, poz. 1679.
40.Rysz-Kowalczyk, B. (red.) (2002). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
41.Siek, S., Grochowska, A. (2001). Wybrane metody badania osobowości. T. 2. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana
42.Wyszyńskiego (s. 150–154). Pobrane z: https://azdoc.pl/siek-s-wybrane-metody-badania-osobowoci-tom-2.html
43.(29.06.2019).
44.Staszczak M. (2004). Edukacja dla bezpieczeństwa – inwestycją w przyszłość. W: R. Rosa (red.), Bezpieczeństwo
45.i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji
46.(s. 87–88). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
47.Stępień, R. (1999). Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
48.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/
49.SBN%20RP.pdf (31.01.2019).
50.Sun, T., Pin, S. (2007). Sztuka wojny. Gliwice: Helion.