Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Inkluzywne nurty dojrzałej teologii politycznej Jürgena Moltmanna

Autorzy: Zbigniew Danielewicz ORCID
Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: teologia polityczna podejście integralne kryzys ekologiczny katastrofa
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:12 (33-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przybliżono trwającą ponad siedem dekad twórczą drogę niemieckiego protestanckiego teologa Jürgena Moltmanna. Teksty − tworzone przez niego explicite bądź implicite i wiązane z różnorodnymi, zdawałoby się pozapolitycznymi zagadnieniami − zinterpretowano z perspektywy teologii politycznej. Integralny wykład teologii politycznej Moltmanna to obraz zaangażowania chrześcijańskiej refleksji w różnorodne wymiary życia społeczeństw i świata pozaspołecznego. Moltmann w oryginalny sposób podejmuje kwestie nie tylko klasycznie powiązane z filozofią i teologią polityczną, jak np. prawa człowieka, wolność, godność, równość czy sprawiedliwość, ale odnosi je do pozaludzkiej części świata natury, i to znajdującej się na skraju globalnej katastrofy zagrażającej systemowi ludzkiemu oraz pozaludzkiemu życiu na ziemi - apokaliptycznej katastrofy w sposób ewidentny wywołanej przez człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauckham, R. (1995). The Theology of Jurgen Moltmann. Edinburgh: T&T Clark.
2.Becker, C.L. (2008). Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów. Poznań: Zysk i S-ka.
3.Breitenberg, E.H. Jr. (2003). To Tell the Truth: Will the Real Public Theology Please Stand Up? Journal of the Society
4.of Christian Ethics, 2 (23), 55-56.
5.Danielewicz, Z. (2012). Teologia polityczna Jürgena Moltmanna. Od wrażliwości społecznej do ekologicznej. W: Z. Da- nielewicz (red.), Z problematyki przemian tożsamości europejskiej. Historia – Religia −Kultura (s. 67-81). Ko- szalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
6.Franciszek (2015). Encyklika Laudato si. W trosce o wspólny dom. Częstochowa: Edycja świętego Pawła.
7.Gray, J. (2009). Czarna Msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii. Kraków: Znak.
8.Gray, J. (2018). Seven types of Atheism. Allen Lane: Penguin Random House.
9.Harari, Y.N. (2016). Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. London: Harvill Secker.
10.Kantorowicz, E. (2007). Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo
11.Naukowe PWN.
12.Kartezjusz (1981). Rozprawa o metodzie. Warszawa: PWN.
13.Mecklin, J. (red.) (2020). Closer than ever: It is 100 seconds to midnight. 2020 Doomsday Clock Statement. The Bulletin of the Atomic Scientists. Pobrane z: https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time (10.07.2020).
14.Micklethwait, J., Wooldridge, A. (2011). Powrót Boga. Jak globalne ożywienie wiary zmienia świat. Poznań: Zysk
15.i S-ka.
16.Moltmann, J. (1991). History and the Triune God. Contributions to Trinitarian Theology. New York: Crossroads.
17.Moltmann, J. (1993). Theology of Hope. On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology. Minneapolis:
18.Fortress Press.
19.Moltmann, J. (1995a). Bóg w stworzeniu. Ekologiczna doktryna stworzenia. Kraków: Znak.
20.Moltmann, J. (1995b). Has Modern Society any Future? W: J.B. Metz, J. Moltmann, Faith and the Future. Essays on
21.Theology, Solidarity and Modernity (s. 167-177). Maryknoll: Concilium Series.
22.Moltmann, J. (1995c). The Coming of God. Christian Eschatology. Minneapolis: Fortress Press.
23.Moltmann, J. (1997). How I Have Changed. Reflections on Thirty Years of Theology. Harrisburg: Trinity Press Inter-
24.national.
25.Moltmann, J. (1999). God for a Secular Society. The Public Relevance of Theology. Minneapolis: Fortress Press. Moltmann, J. (2000). Experiences in Theology. Ways and Forms of Christian Theology. Minneapolis: Fortress Press. Moltmann, J. (2004). In the End – the Beginning. The Life of Hope. Minneapolis: Fortress Press.
26.Moltmann, J. (2008). A Broad Place. An Autobiography. Minneapolis: Fortress Press.
27.Moltmann, J. (2010). Sun of Righteousness, Arise! God’s Future for Humanity and the Earth. Minneapolis: Fortress
28.Press.
29.Moltmann, J. (2012). Ethics of Hope.Minneapolis: Fortress Press.
30.Moltmann, J. (2019). The Spirit of Hope. Theology for a World in Peril. Louisville: WJK Press.
31.Rasmusson, A. (1986). The Church as Polis. From Political Theology to Theological Politics as Exemplified by Jürgen
32.Moltmann and Stanley Hauerwas. University of Notre Dame Press.
33.Reinhard, W. (2009). Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Warszawa: Wydawnictwo
34.Sobór watykański II. Konstytucje − Deklaracje – Dekrety (1986). Poznań: Pallotinum.
35.Strauss, L. (1998). Czym jest filozofia polityki? W: L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane. Warszawa: Ale-
36.theia.
37.Swift, A. (2010). Wprowadzenie do filozofii politycznej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
38.Winling, R. (1990). Teologia współczesna. Kraków: Znak.