Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2021.51-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2021 (51)
Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim

Autorzy: Mateusz Szymczak ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekologiczne zagrożenie naturalne klęska żywiołowa zarządzanie kryzysowe administracja publiczna
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (35-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bezpieczeństwo ekologiczne będące wyznacznikiem zachowania odpowiedniego ekosystemu i równowagi biologicznej w ścisłym obszarze to termin, który oscylował w tematyce poczucia codziennego bezpieczeństwa mieszkańców danego regionu. Zagrożenia naturalne były odpowiednikiem ukierunkowanym na niebezpieczeństwa czyhające, choćby na terenach cennych pod kątem przyrodniczym i objętych ścisłą ochroną, która była bardzo często finansowana i kontrolowana przez unijne organa. Celem artykułu naukowego jest potwierdzenie wpływu oddziaływania zagrożeń naturalnych na stan bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim. Metodologia badań naukowych oparta była głównie na źródłach instytucjonalno-prawnych. Inicjalne było przeanalizowanie dokument w zastałych. Aspektem kluczowym stało się użycie jednej z technik badawczych jaką jest wywiad z emerytowanym funkcjonariuszem Straży Granicznej.Powiat gryfiński to rejon samorządu terytorialnego i tym samym podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jego ogromnym atutem było nie tylko jego położenie geograficzne zlokalizowane pośród tzw. polskiej Amazonii, czyli obszar w sieci kanał w, starorzeczy połączonych ze sobą, ale także bliskość Republiki Federalnej Niemiec. Wsp łpraca transgraniczna rozwijała się w sposób obiecujący od okresu transformacji ustrojowej na płaszczyźnie bezpieczeństwa. Służby bezpieczeństwa publicznego przez wzajemną pomoc oraz wspólną wymianę informacji były w stanie realizować przedsięwzięcia oraz programy działające na rzecz poprawy stanu środowiska gremialnych terenów. We wnioskach można stwierdzić, że mieszkańcy teren w zarówno po części wschodniej powiatu, jak i części transgranicznej byli narażeni na występowanie klęsk żywiołowych. Jednakże, warto zauważyć, iż ze względu na obecność obszar w wodnych miały one bardziej zróżnicowany i nieprzewidywalny charakter. Niezwykle istotna była świadomość ekologiczna wśród mieszkańców, jednocześnie musiała ona zostać wsparta utworzeniem społeczeństwa obywatelskiego na kapitalnie urokliwych terenach. Odpowiednia koordynacja służb bezpieczeństwa publicznego, innowacyjna polityka samorządowa, a także zaangażowanie mieszkańców było w stanie zniwelować formę i siłę zagrożeń naturalnych oraz ich bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne w powiecie gryfińskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilski, A., Kowalczyk K. (2016). Elementarz bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego. Szczecin: WZP.
2.Biuletyn Informacji Publicznej w Gryfinie. Pobrane z: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=saad_bija (20.09.2020).
3.Cedyński Park Krajobrazowy. Pobrane z: http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/cedyski-park-krajobrazowy/ (19.08.2020).
4.Charakterystyka rozmiar w oraz zasięg powodzi 1997 roku w dorzeczu Odry. Pobrane z: http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium//Content/45745/PDF/11_zawadka_powodz.pdf.
5.Czembor, J., Radecki, A. (2000). Strategia rozwoju miasta i gminy Gryfino. Barzkowice: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszar w Wiejskich.
6.Fehler, W., Piątek, J., Podg rzańska, R. (2017). Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szczecin: Minerwa.
7.Głos Szczeciński-reportaż z powodzi 2010 w powiecie gryfińskimhttps://gs24.pl/powodz-2010-zachodniopomorskiepod-okiem-naszego-reportera-raport-na-zywo/ar/5395966 (17.08.2020).
8.Kiełbień, I. (2006). Polskie prawo wodne. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Kitler, W., Czuryk, M., Karpiuk, M. (2012). Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
10.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Pobrane z: http://www.kppspgryfino.pl/page/23/lodzie.html (01.09.2020).
11.Konstytucja RP z 2.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
12.Miler, K. (2017). Smog w gminie Gryfino. Gazeta Gryfińska, 10.10., 8.
13.Miler, K. (2018). Drony-ochrona przeciwpożarowa. Gazeta Gryfińska, 7.08., 19.
14.Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Pobrane z: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/historia/-/asset_publisher/1M8a/content/pozar-lasu-w-1992-roku-1#.XufDnUUzbIU (17.08.2020).
15.Obrona cywilna w Polsce. Pobrane z: http://www.obronacywilna.org/oc/.
16.Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. Pobrane z : h ttps://www.nationalpark-unteres-odertal.de/pl/park-narodowy--doliny-dolnej-odry (11.09.2020).
17.Pilżys, J. (2007). Zarządzanie kryzysowe. Szczecin, Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
18.Powiat gryfiński. Pobrane z: https://www.gryfino.powiat.pl/gmina-gryfino (17.08.2020).
19.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pobrane z: http://www.rzgw.szczecin.pl/search/index?q=gryfino (01.09.2020).
20.Remont, R. (2018). Obserwator Nadodrzański, 14, 7.
21.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.12.2005 r. w sprawie standard w emisyjnych z instalacji.
22.Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pobrane z: https://rcb.gov.pl/%E2%80%9Epowodz-%E2%80%93-infrastruktura-%E2%80%93-finansowanie%E2%80%9D-%E2%80%93-konferencja-polskiej-izby-ubezpieczen/(18.09.2020).
23.Skażenie wody pitnej w Gryfinie. Pobrane z: http://radioszczecin.pl/1,38482,skazenie-wody-w-gryfinie (23.09.2020).
24.Słownik języka polskiego. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/bezpiecze%C5%84stwo.html (17.08.2020).
25.Strategia Rozwoju Powiatu Gryfińskiego 2015–2020.
26.Tyrała, P. (2001). Zarządzanie kryzysowe. Toruń, Obronność.
27.Urbański, A., Wieder, J., Wiśniewska, L. (1998). Stan i gł wne kierunki rozwoju Miasta i Gminy Gryfino – ukierunkowaniapolityki miasta. Gryfino: UMiG Gryfino.Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007 r. (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).
28.Ustawa z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558).
29.Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).
30.Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
31.Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
32.Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
33.Zagrożenia okresowe występujące w Polsce. Pobrane z: http://rcb.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/02/zagr_okres1.pdf (18.08.2020).
34.Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pobrane z: http://www.zpkwz.pl/parki-krajobrazowe/szczecinski-park-krajobrazowy/ (11.08.2020).