Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Jednostka pomocnicza jako forma partycypacji społecznej

Autorzy: Robert Rajczyk
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: subsydiarność jednostki pomocnicze decentralizacja samorząd terytorialny wspólnota lokalna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (101-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę ewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych tworzonych w polskich gminach. Zawiera również rozważania dotyczące wzmocnienia ich znaczenia w ustroju wewnętrznym gminy. Przedmiotem badań jest również rola jednostek pomocniczych jako czynnika wzrostu poziomu partycypacji społecznej wspólnot lokalnych. Z uwagi na uwarunkowania ustrojowe artykuł koncentruje się jedynie na jednostkach pomocniczych tworzonych w gminach oraz miastach na prawach powiatu. Rozważania nie obejmują jednostek pomocniczych – dzielnic - miasta stołecznego Warszawy ze względu na ich specyficzny charakter prawny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyniak, M. (2010). Jednostki pomocnicze gminy. Warszawa: Wolters Kluwer
2.Barański, M., Czyż, A., Kubas, S. (red.). (2010). Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
3.Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Dz. U. 1994, nr 124, poz. 607.
4.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
5.Krasnowolski, A. (2012). Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej. Warszawa: Kancelaria Senatu.
6.Kulesza, M., Węgrzyn, L. (2006). Vademecum skutecznego działania w samorządzie. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
7.Prezydent RP. (2014). Projekt Ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw., 22 czerwca. Pobrano z: www.prezydent.pl (http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-samorzadzie/)
8.Sejm RP. (2014). Stanowisko Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, druk sejmowy nr 1699., 22 czerwca. Pobrano z: www.sejm.gov.pl (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1699)
9.Szyrski, M. (2008). Status jednostki pomocniczej w gminie, Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego, 40, 24-25.
10.Ustawa z 23.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873.
11.Ustawa z 25.03.1994 o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dz.U. 1994, nr 48, poz. 195, z późn. zm.
12.Ustawa z 5.01.2011 – Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112, z późn. zm.
13.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.