Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (37)
Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast)

Autorzy: Agnieszka Pawłowska
Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Radzik
Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: konsultacje społeczne partycypacja demokracja deliberatywna demokracja partycypacyjna samorząd lokalny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (19-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu określenie poziomu normatywno-instytucjonalnego przygotowania samorządu wybranych miast do partycypacji obywatelskiej opartej na konsultacjach i dialogu. Rozważania artykułu mieszczą się w ramach teorii demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Przedmiotem badań były uchwały regulujące zagadnienie partycypacji i dialogu obywatelskiego w 18 polskich miastach oraz struktury organizacyjne ich urzędów. W toku badań stwierdzono, że w 16 miastach obowiązują uchwały regulujące w sposób uniwersalny prowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Analiza treści uchwał potwierdziła założenie o na ogół dobrym przygotowaniu podstaw prawnych prowadzenia konsultacji. Nie stwierdzono pozytywnej korelacji między przyjęciem przedmiotowej uchwały a obecnością komórki organizacyjnej w urzędzie miasta, która w zakresie swoich zadań ma głównie konsultacje i dialog z mieszkańcami.

Bibliografia

1.Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of American Institute of Planners, 35 (4), 216-224.
2.Barber, B., (1984). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of California Press.
3.Bekkers, V., Dijkstra, G., Fenger, M. (red.) (2007). Governance and the Democratic Deficit: Assessing the Democratic Legitimacy of Governance Practices. Aldershot: Ashgate.
4.Chambers, S. (2003). Deliberative Democratic Theory. Annual Review of Political Science, 6, 307-326. DOI: 10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538.
5.Fishkin, J.S. (2014) Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice. W: K. Grönlund, A. Bächtiger, M. Setälä (red.), Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process (s. 27-40). Colchester: ECPR Press.
6.Florida, A. (2013). Participatory Democracy versus Deliberative Democracy: Elements for a Possible Theoretical Genealogy. Two Histories, Some Intersections, 7th ECPR General Conference, Sciences Po, Bordeaux, 4 – 7 September 2013. Pobrano z: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/71d7f83c-3fe4-4b11-82a2-c151cd3769f4.pdf, 13.06.2016.
7.Gabardi, W. (2001). Contemporary Models of Democracy. Polity, 33 (4), 547-568.
8.Gould, C. (1988). Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
9.Grzeszczak, J. (2012). Partycypacja publiczna w dużych miastach. W: A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1 (s. 234-249). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
10.GUS, Ludność według płci, województw i powiatów, stan w dniu 31 XII 2015, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (5.07.2016).
11.Gutmann, A., Thompson, D. (1997). Deliberating about Bioethics. The Hastings Center Report, 27 (3), 38-41.
12.Hilmer, J.D. (2010). The State of Participatory Democratic Theory. New Political Science, 32 (1), 43-63. DOI: 10.1080/07393140903492118.
13.Informacja udzielona przez Administratora portalu „Idea Kielce” w dniu 15 kwietnia 2016 r.
14.Informacja udzielona przez Sekretarza Miasta Zielona Góra, w dniu 6 maja 2016 r.
15.Krzynówek, A. (2010). Rozum a porządek polityczny – wokół sporu o demokrację deliberatywną. Kraków: Wydawnictwo WAM.
16.Obwieszczenie Nr XLIII.1.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały – Statutu Miasta Zielona Góra.
17.Offe, C. (2011). Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised?. Czech Sociological Review, 47 (3), 447–472.
18.Olech, A. (2012). Modele partycypacji publicznej w Polsce. W: A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom 1 (s. 25-52). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
19.Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
20.Pawłowska, A. (1995). Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Studium amerykańskie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
21.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Katowice, Załącznik do Zarządzenia Nr 623/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
22.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania, Załącznik do zarządzenia Nr 24 /2016/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.06.2016 r.
23.Sepkowski, A. (2011). Uwagi o treściach i formach demokracji, W: M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
24.Sroka, J. (red.) (2008). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
25.Teorell, J. (2006). Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. European Journal of Political Research, 45 (5), 787-810.
26.Tucker, C. (2007). A Ladder of Citizen Participation – Sherry R Arnstein. Pobrano z: https://www3.epa.gov/air/ej/conference2007/Connie_Tucker_Handout_CBPR_Ladder.pdf (15.07.2016).
27.Uchwała LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.
28.Uchwała Nr 1214/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin.
29.Uchwała Nr 478/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.
30.Uchwała Nr IV/15/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn.
31.Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
32.Uchwała Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych.
33.Uchwała Nr XII/155/2007 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Bydgoszczy.
34.Uchwała Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.
35.Uchwała Nr XLI/424/04 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2004 r . w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola.
36.Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.
37.Uchwała Nr XLIII.356.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra.
38.Uchwała Nr XLV/409/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zielona Góra.
39.Uchwała Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska.
40.Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
41.Uchwała Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
42.Uchwała Nr XXXVIII/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice.
43.Uchwała Rady Miasta Torunia 508/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych.
44.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2015, poz. 1515, 1890.
45.Verba, S., Nie, N. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equity. New York: Harper & Row.
46.Vick, J. (2012). Participatory Democracy, Radical Democracy, and the Future of Democratic Theory. Pobrano z: https://wpsa.research.pdx.edu/meet/2012/vick.pdf (11.06.2016).
47.Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
48.Zarządzenie Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.
49.Zarządzenie nr 339/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy.
50.Zarządzenie Nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy.