Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2012 (25)
Spójność jako podstawowa przesłanka polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski

Autorzy: Artur Staszczyk
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Fundusze Europejskie, Polityka regionalna UE, Polityka spójności UE
Rok wydania:2012
Liczba stron:14 (51-64)

Abstrakt

Polityka spójności jest obecnie obok wspólnej polityki rolnej najbardziej kosztowną polityką, na realizację której z budżetu UE w latach 2007–2013 przeznaczono 308 mld euro. W artykule powyższym autor analizuje skalę wyzwań stojących przed Polską w kontekście absorpcji środków europejskich przyznanych naszemu krajowi w ramach polityki spójności. Autor stawia tezę, że cel polityki spójności UE, czyli zapewnienie Wspólnocie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz powstanie innowacyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy, nie będzie zrealizowany bez ekonomicznego sukcesu Polski, którego urzeczywistnienie wymaga optymalnego wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach polityki spójności oraz podjęcia szeregu reform dostosowujących polską gospodarkę jak i społeczeństwo do standardów obowiązujących w wysokorozwiniętych krajach UE.

Bibliografia

1.Babiak J., Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej, w: Fundusze Unii Europejskiej, red. J. Babiak, Warszawa 2006.
2.Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008.
3.Churski P., Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej, Włocławek 2004.
4.Dokumenty Wspólnot Europejskich, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 1994.
5.Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska po zakończeniu negocjacji Polski z Unią Europejską, Białystok 2003.
6.DzU L 291 z 21.10.2006 r.
7.Efekty polityki spójności UE w Polsce. Dokument problemowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
8.Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
9.Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007–2013, Warszawa 2009.
10.Kaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013, Kraków 2008.
11.Kawecka-Wyrzykowska E., Cele i zasady polityki spójności UE, w: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.
12.Krajowy Program Reform na lata 2008–2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
13.Marszałek A., Integracja europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.
14.Myszora-Kostrzewa K., Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej, Warszawa–Poznań 2005.
15.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
16.Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2003.
17.Polityka spójności 2007–2013. Komentarze i teksty oficjalne, Wspólnoty Europejskie 2007.
18.Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Poznań 2000.
19.Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
20.Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
21.Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008.