Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec

Autorzy: Artur Staszczyk
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Unia Europejska, polityka regionalna, współpraca polsko-niemiecka
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:15 (55-69)

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie wsparcia finansowego ze strony UE dla współpracy transgranicznej Polski i Niemiec. Współpraca ta jest najważniejszym komponentem Europejskiej Współpracy Terytorialnej, stanowiącej w perspektywie finansowej 2007-2013 odrębny cel polityki spójności UE. Na granicy polsko – niemieckiej współpraca transgraniczna przybiera przede wszystkim formę współpracy euro regionalnej . Na pograniczu polsko – niemieckim współpraca ta w porównaniu z innymi obszarami granicznymi jest najbardziej zaawansowana i przynosi najlepsze efekty, zbliżając do siebie obydwie społeczności. Współpraca trans graniczna na pograniczu polsko – niemieckim wpisuje się w ramy polityki regionalnej UE, co pozwala na jej finansowanie w ramach transgranicznych programów operacyjnych. Autor w swoim artykule zaznacza również, że współpraca transgraniczna wpisuje się w obecne w UE tendencje regionalistyczne, będące konsekwencją zyskiwania na popularności koncepcji „Europy Regionów”.

Bibliografia

1.Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska po zakończeniu negocjacji Polski z Unią Europejską, Białystok 2003.
2.Encyklopedia politologii, t. 5: Stosunki międzynarodowe, red. Łoś-Nowak T., Florczak A., Warszawa 2010.
3.Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, Warszawa 2009.
4.Jastrzębska W., Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, www.univ.rzeszow.pl/file/6542/08-Jastrzebska.pdf
5.Lechwar M., Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej, www.univ.rzeszow.pl/file/6535/02-Lechwar.pdf
6.Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony – pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 1998.
7.Parzymies S., Europa regionów, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3.
8.Potulska K., Potulski J., Podstawy prawne i formy istnienia euroregionów na granicach Polski, www.2p.pl/nn/samorzad/raporty/euroreg.html
9.Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Poznań 2000.
10.Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
11.Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008.