Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2014 (29)
Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci

Autorzy: Michał Banaś
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Mateusz Zieliński
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Legnica, prezydent, reforma administracyjna, zmiana pozycji systemowej, analiza sieci
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (59-74)

Abstrakt

Reforma administracyjna Polski pomimo upływu lat pozostaje tematem sporów pojawiających się na różnych poziomach debaty publicznej. Jej celowość bywa kwestionowana,a rezultaty podlegają krytycznej ocenie głównie mieszkańców miast i regionów, uchodzących za pokrzywdzonych w wyniku przemian struktur samorządowych. Dobrym przykładem omawianego problemu jest Legnica, której pozycja systemowa uległa zmianie po utracie statusu miasta wojewódzkiego. Pytanie o trafność tej oceny wymaga jednak kompleksowych badań przekraczających możliwości pojedynczego artykułu. Niewątpliwie analiza zmiany pozycji systemowej prezydenta Legnicy, będącegojednocześnie podstawowym aktorem politycznym i głównym menedżerem miasta, stanowi konieczny etap na drodze do pogłębionej oceny wskazanego problemu. Artykułten w zamierzeniu jest wstępem do dalszej analizy sieci formalnych i pozaformalnych powiązań warunkujących realną siłę i pozycję polityczną władz miejskich. Celemartykułu jest prześledzenie zmiany zakresu kompetencji Prezydenta Miasta Legnica oraz jego relacji z pozostałymi instytucjami władzy. Zawarte w artykule wprowadzenie do analizy sieci oraz wnioski płynące z analizy powiązanych kluczowych aktów prawnych będą w przyszłości rozwinięte w dalszej pracy badawczej.

Bibliografia

1.Borgatti S.P., Mehra A., Brass D.J., Lebianca G., Network Analysis in the Social Science, „Science” 2009, t. 323, nr 5916.
2.Bukowski Z., Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, w: Ustrój samorządu terytorialnego, red. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2005.
3.Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
4.Lazer D., Networks in Political Science: Back to the future, „PS: Political Science & Politics” 2011, t. 44, nr 1.
5.Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006.
6.Marcinkowska A., Mider D., Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, t. 26.
7.Marin A., Wellman B., Social Network Analysis: An Introduction, w: Handbook of Social Network Analysis, red. P. Carrington, J. Scott, Sage, London 2010.
8.Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
9.Nowacka E.J., Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
10.Piasecki A.K., Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wydawnictwo Profesja, Kraków 2006.
11.Rothert A., Dezagregacja polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
12.SLD rusza z polityczną kampanią „49 razy Polska”, http://fakty.lca.pl/legnica,news,44604,SLD_rusza_z_polityczna_kampania_49_razy_Polska_.html (9.04.2014).
13.Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
14.Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1990 r. nr 34, poz. 198.
15.Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984.
16.Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, Dz.U. z 1990 r. nr 21, poz. 123.
17.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603, z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1995 r. nr 124, poz. 601.
19.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst ogłoszony), Dz.U. 1990 r. nr 16, poz. 95.
20.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 94.
21.Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 498.
22.Wałbrzych znów będzie miastem grodzkim. „Teraz będziemy się rozwijać”, http://www.wprost.pl/ar/333010/Walbrzych-znow-bedzie-miastem-grodzkim-Teraz-bedziemy-sie-rozwijac/ (9.04.2104).
23.Województwo legnickie? Czemu nie!, http://konkrety24.pl/index.php/temat-tygodnia/11319-wojewodztwo-legnickie-czemu-nie (9.04.2014).