Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2014 (30)
Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Autorzy: Ryszard Tomczyk
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: polityka społeczna, zabezpieczenia społeczne, prawo UE
Rok wydania:2014
Liczba stron:18 (5-22)

Abstrakt

Współczesne społeczeństwa europejskie funkcjonują w sformalizowanych systemach opieki społecznej, które w poszczególnych państwach kształtowały się na przestrzeniostatnich dwóch stuleci. Instytucje świadczeń materialnych w ramach polityki społecznej na kontynencie europejskim mają długą historię i są przedmiotem rozwijającychsię badań. Państwa europejskie zbudowały systemy zabezpieczenia społecznego w szerokim zakresie dopiero w XX wieku. Systemy te są wypadkową różnych uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, demograficznych oraz kulturowych. W Unii Europejskiej, mimo prowadzonych działań koordynacyjnych w zakresie regulacji prawnych, istnieją różnice w jakości systemów, różnorodnych świadczeń i wysokości środków finansowych. Ważną cechą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej jest wymiana informacji między władzami w Brukseli a państwami członkowskimi. Władze państw mają informować partnerów o zmianach w ustawodawstwiei działaniach administracyjnych. Przepisy dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej muszą być przestrzegane przez władze i organyadministracyjne, instytucje zabezpieczenia społecznego i sądy państw członkowskich. W wypadku sprzeczności przepisów prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej,pierwszeństwo mają przepisy Unii Europejskiej. Polityka społeczna Unii Europejskiej dotycząca koordynacji zabezpieczenia społecznego należy do ważnych przedsięwzięć,wskazuje państwom europejskim kierunki rozwoju. Podejmowane kroki mają na celu poprawę standardów świadczeń, szczególnie w państwach, których systemy zabezpieczenia społecznego wymagają działań reformatorskich.

Bibliografia

1.Anioł W., Europejska polityka społeczna, Warszawa 2003.
2.Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju, red. Czerny M., Warszawa 2012.
3.Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków 1999.
4.Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
5.Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006.
6.Muszalski W., Prawo socjalne, Warszawa 2007.
7.Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego 1999–2010, Warszawa 2010.
8.System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. Szpor G., Warszawa 2011.
9.Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny 2001–2003, red. Deniszczuk M., Supińska J., Warszawa 2003.
10.Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2006.
11.Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Kraków 2000.
12.Tomaszewska M., Prawo do świadczeń z system zabezpieczenia społecznego w świetle prawa Unii Europejskiej, „Z zagadnień Zabezpieczenia Społecznego” 2011, nr 3.
13.Transformacja, elity, społeczeństwa, red. Jarosz M., Warszawa 2007.
14.Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.
15.Wilkinson R., Pickett K., Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Warszawa 2011.
16.Wunder B., Die Entwicklung der Alters-und Hinterbliebenenversorgung im Dienst in Deutschland (18-19 Jahrhundert), „Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte”, Baden-Baden 2000, nr 12.