Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.32-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015 (32)
Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich

Autorzy: Wojciech Tomasz Modzelewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Nauk Politycznych
Słowa kluczowe: priorytety współpracy zagranicznej polskie regiony nadmorskie współpraca partnerska
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (105-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podstawą artykułu są badania przeprowadzone w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Jego podstawowym celemjest udzielenie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób regiony określiły swoje priorytety współpracy zagranicznej i w jakim stopniu je realizują; czy między województwami występują w tym zakresie znaczące różnice? W aktywności zagranicznej istotną rolę odgrywa m.in. możliwość korzystania z doświadczeń innych regionów i koordynacja współpracy między różnymi podmiotami w danym województwie. Wśród jej celów przeważają zadania gospodarcze, związanez polityką rozwoju regionalnego. W przypadku kierunków geograficznych, zdecydowany nacisk kładzie się na współpracę z regionami europejskimi i krajami sąsiednimi, głównie nadbałtyckimi. Obwód Kaliningradzki jest jedynym regionem, z którym kooperują wszystkie badane województwa. Samorządy regionalne deklarują także udział w kilku stowarzyszeniach międzynarodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fuksiewicz Aleksander, Łada Agnieszka, Wenerski Łukasz, Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2012.
2.Grzelak Grzegorz, Pomorze i Obwód Kaliningradzki – współpraca międzynarodowa 1992–2002, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2002, nr 2.
3.Löper Maria Luise, Biura przedstawicielskie regionów europejskich w Brukseli, „Studia Europejskie” 2000, nr 1.
4.Modzelewski Wojciech Tomasz, Biura regionalne w Brukseli. Doświadczenia Warmii i Mazur, w: Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. Wojciech Tomasz Modzelewski, Olsztyn 2014.
5.Modzelewski Wojciech Tomasz, Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w: Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. Wojciech Tomasz Modzelewski, Olsztyn 2014.
6.Modzelewski Wojciech Tomasz, Lobbing województw Polski Wschodniej w Unii Europejskiej – biura przedstawicielskie, w: Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka. Bezpieczeństwo. Gospodarka, red. Marcin Chełminiak, Waldemar Tomas
7.Modzelewski Wojciech Tomasz, Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1.
8.Modzelewski Wojciech Tomasz, Współpraca Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim oraz Obwodem Rówieńskim, w: Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach: doświadczenia – oceny – perspektywy, red. Benon Gaziński, Olsztyn 2011.
9.Mrozowska Sylwia, Lobbing władz regionalnych w Unii Europejskiej – biura regionalne, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2003, vol. 2, nr 1.
10.Sapała Magdalena, Regionalne przedstawicielstwa w Brukseli – paradyplomatyczna ofensywa polskich województw, w: Regiony w procesie integracji europejskiej, red. Ewa Małuszyńska, Poznań–Leszno 2007.
11.Skorupska Adriana, Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2015.