Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (34)
Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej

Autorzy: Mateusz Babicki
Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: UE OBWE Węgrzy Romowie Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych kryteria kopenhaskie Europa Środkowa mniejszości Rada Europy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (77-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem tego artykułu jest porównanie polityk państw Europy Środkowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przestrzeni piętnastu lat (1989–2004). Ponadto Polska, Czechosłowacja (od 1993 r. Czechy i Słowacja) i Węgry są krajami o zróżnicowanej strukturze narodowej i etnicznej. Polska jest wyjątkowym krajem z racji swej niemalże homogenicznej struktury etnicznej ludności w porównaniu do Czech, Słowacji oraz Węgier, krajów z liczną mniejszością romską, a przypadku Słowacji również z mniejszością węgierską. Okres komunizmu w latach 1945–1989 stał pod znakiem dyktatu Związku Radzieckiego we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Dotyczyło to również spraw mniejszości. Przemiany, które nastąpiły w roku 1989, były wolnym wyborem elit politycznych oraz społeczeństw Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Jednakże kryteria członkowskie UE (tzw. kryteria kopenhaskie) zawierały m.in. wymóg przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Były to swego rodzaju „podwójne standardy” ze strony UE. Poddano analizie wpływ UE oraz innych aktorów międzynarodowych na politykę Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy w dziedzinie praw mniejszości narodowych w okresie przygotowań do członkostwa. Uległ on znacznemu zmniejszeniu wraz z pełnym członkostwem Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier dnia 1 maja 2004 r.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Auer Stefan, Slovakia: from marginalization of ethnic minorities to political participation (and back?), w: Minority Rights in Central and Eastern Europe, ed. Bernd Rechel, London–New York 2009.
2.Bares Pavel, Horakova Milada, The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities, Prague 2006.
3.Kwadrans Łukasz, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław–Wałbrzych 2008.
4.Law and Practice of Central European Countries in the Field of National Minorities Protection After 1989, red. Jerzy Kranz, Warszawa 1998.
5.Łodziński Sławomir, Spory wokół ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce okresu transformacji, w: Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. Elżbieta Michalik, Henryk Chałupczak, Lublin 2006.
6.Sasse Gwendolyn, Tracing the construction and effects of EU conditionality, w: Minority Rights in Central and Eastern Europe, ed. Bernd Rechel, London–New York 2009.
7.Sobotka Eva, Czech Republic. Exceptionality and conditionality at work, w: Minority Rights in Central Europe, ed. Bernd Rechel, London–New York 2009.
8.Szabomihaly Gramma Gizella, Language Policy and language rights in Slovakia, „Mercator. Working Paper” 2006, no. 23,
9.The Expulsion of the “German” Communities from Eastern Europe at the End of the Second World War, ed. Steffen Prauser, Arfon Rees, „EUI Working Paper HEC” 2004, no. 1.
10.Topidi Kyriaki, The Limits of UE Conditionality: Minority Rights in Slovakia, “Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” 2003, no. 1.
11.The national and ethnic minorities in Hungary. Fact Sheets on Hungary No. 3/2000, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, Budapest 2000.
12.Vermeersch Peter, Minority Policy in Central Europe: Exploring the Impact of the EU’s Enlargement Strategy, “The Global Review of Ethnopolitics” 2004, vol. 3, no. 2.
13.Vizi Balazs, Hungary: a model with lasting problems, w: Minority Rights in Central and Eastern Europe, ed. Bernd Rechel, London–New York 2009.
14.Walsh Niamh, Minority Self-Government in Hungary: Legislation and Practice, “Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe”, Flensburg 2000.