Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego

Autorzy: MARIAN BIELECKI ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Gombrowicz Kijowski wpływ natura kultura
Data publikacji całości:2019-01-31
Liczba stron:19 (21-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest artystycznej zależności Andrzeja Kijowskiego od Witolda Gombrowicza. Intertekstualna analiza twórczości Kijowskiego potwierdza to, co sugerowali literaturoznawcy, a także to, do czego on sam się przyznawał, mianowicie, że zwłaszcza na wczesnym etapie pisarstwa pozostawał pod silnym wpływem utworów i osoby Gombrowicza. Groteskowa poetyka powieści, konstrukcja bohatera, strategie parodystyczne – to wynik inspiracji Ferdydurke. W twórczości późniejszej tych zapożyczeń jest już mniej, pojawiają się też próby polemiki. Po religijnym nawróceniu Kijowski zbliża się do Boga, a tym samym oddala od Gombrowicza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, Isobel. „Myślenie afektu”. Tłum. Anna Kowalcze-Pawlik, Tomasz Bilczewski. W: Pamięć i afekty, red. Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, 431–489. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014.
2.Balbus, Stanisław. Między stylami. Kraków: Universitas, 1996.
3.Barthes, Roland. The Neutral. Lecture Course at the Collège de France (1977–1978). Transl. Rosalind E. Krauss, Denis Hollier. New York: Columbia University Press, 2005.
4.Bartoszyński, Kazimierz. „O nieważności «tego, jak było naprawdę»”. W: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Zdzisław Łapiński, 385–395. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984.
5.Bielecki, Marian. Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
6.Bielecki, Marian. Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza. Wałbrzych: Wydaw¬nictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005.
7.Bielecki, Marian. Widma nowoczesności. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014.
8.Bloom, Harold. Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Tłum. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster. Kra¬ków: Universitas, 2002.
9.Błoński, Jan. „Niedobre, nieczułe dziecię…”. W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 224. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
10.Błoński, Jan. „Przeżycie pokoleniowe”. W: Odmarsz, red. Jan Błoński, 76–80. Kraków: Wydawnic¬two Literackie, 1978.
11.Bocheński, Jacek. „Wspominam Andrzeja Kijowskiego” (1985). W: Andrzeja Kijowskiego portret wie¬lokrotny. Pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci, wybór i oprac. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 147. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.
12.Dutka, Czesław P. „Krytyka jako inwencja i «twórczość przeklęta»”. W: Mistrzowie i szkoły. Szkice o tradycji literaturoznawstwa, red. Czesław P. Dutka,135–147. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.
13.[Fiałkowski, Tomasz] Lektor. „Przypomnienie”. Tygodnik Powszechny 12 (2002).
14.Gombrowicz, Witold. Dziennik 1953–1956. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.
15.Gombrowicz, Witold. Dziennik 1961–1966. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.
16.Heck, Dorota. „Lektury Andrzeja Kijowskiego w świetle dzienników”. W: Andrzej Kijowski i lite¬raturoznawcy. Studia, red. Wiesława Tomaszewska, Teresa Winek. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2007.
17.Heck, Dorota. Personalista w czasach kolektywizmu. O twórczości Andrzeja Kijowskiego. Wrocław: GAJT, 2002. Horubała, Andrzej. Marzenie o chuliganie. Warszawa: Casablanco Studio, 1999.
18.Kijowski, Andrzej. Dziecko przez ptaka przyniesione. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2001.
19.Kijowski, Andrzej. „Dyrygent” i inne opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983.
20.Kijowski, Andrzej. Dziennik 1955–1969, wybór i oprac. Kazimiera Kijowska, Jan Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
21.Kijowski, Andrzej. Dziennik 1970–1977, wybór i oprac. Kazimiera Kijowska, Jan Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
22.Kijowski, Andrzej. Dziennik 1978–1985, wybór i oprac. Kazimiera Kijowska, Jan Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.
23.Kijowski, Andrzej. Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. T. 1, oprac. i wstęp Tomasz Burek. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1991.
24.Kijowski, Andrzej. Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. T. 2, oprac. i wstęp Tomasz Burek. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1991.
25.Kijowski, Andrzej. Kroniki Dedala. Szkice i kroniki. Warszawa: Czytelnik, 1985.
26.Kijowski, Andrzej. Oskarżony. Warszawa: Czytelnik, 1961.
27.Kijowski, Andrzej. Pseudonimy. Warszawa: Czytelnik, 1964.
28.Korwin-Piotrowska, Dorota. „Styl i mapa mentalna (o «Dziecku przez ptaka przyniesionym» Andrzeja Kijowskiego)”. W: Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przy¬kładach, red. Dorota Korwin-Piotrowska, 84. Kraków: Universitas, 2006.
29.Leavitt, John. „Znaczenie i czucie w antropologii emocji”. Tłum. Agnieszka Kościańska, Michał Petryk, W: Emocje w kulturze, red. Małgorzata Rajtar, Justyna Straczuk, 59–99. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Narodowe Centrum Kultury, 2012.
30.Lem, Stanisław. „Andrzeja Kijowskiego poema narodowe” (1967). W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 246. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
31.Lutz, Catherine A. „Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa”. Tłum. Justyna Straczuk. W: Emocje w kulturze, red. Małgorzata Rajtar, Justyna Straczuk, 27–56. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Narodowe Centrum Kultury, 2012.
32.Maciąg, Włodzimierz. „Andrzej Kijowski” (1985). W: Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny. Pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci, wybór i oprac. Wiesława Tomaszewska, współ¬praca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 130–131. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.
33.Margański, Janusz. Gombrowicz, wieczny debiutant. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.
34.Mamoń, Bronisław. „«Dziennik» Andrzeja Kijowskiego”. W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 365. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
35.Massumi, Brian. „Autonomia afektu”. Tłum. Adam Lipszyc. Teksty Drugie 6 (2013): 111–134.
36.Nadana, Katarzyna. „Wydrążony człowiek”. W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 390. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
37.Reddy, Wiliam M. „Przeciw konstruktywizmowi. Etnografia historyczna emocji”. Tłum. Małgorzata Rajtar. W: Emocje w kulturze, red. Małgorzata Rajtar, Justyna Straczuk, 101–140. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Narodowe Centrum Kultury, 2012.
38.Siekierski, Paweł. „Pęknięte zwierciadło”. W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 306–310. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
39.Sławiński, Janusz. „Różowe i czarne”. W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wie¬sława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 173–182. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
40.Sulikowski, Andrzej. „Przechadzki z Andrzejem Kijowskim (epitafium ufne)”. W: Andrzeja Kijow¬skiego portret wielokrotny. Pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci, wybór i oprac. Wie¬sława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 174–175. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.
41.Tomasik, Agnieszka. (Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie „Dziennika” w twórczości Andrzeja Kijow¬skiego. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2009.
42.Tomaszewska, Wiesława. Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury. War¬szawa: Wydawnictwo UKSW, 2002.
43.Tomaszewska, Wiesława. „O fragmentach «wielkiej powieści» w prozie fabularnej Andrzeja Kijow¬skiego”. W: Andrzej Kijowski i literaturoznawcy. Studia, red. Wiesława Tomaszewska, Teresa Winek. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2007.
44.Wasilewski, Andrzej. „Widok z kopca” (1967). W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 232. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
45.Wyka, Marta. „Umysł nienasycony”. W: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. Wiesława Tomaszewska, współpraca Kazimiera Kijowska, Tomasz Burek, 377. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2005.
46.Zaleski, Marek. „Demon Kijowskiego”. Książki. Gazeta 2 (1999): 6–7.
47.Zawada, Andrzej. „Przypomnienie po 33 latach”. Rec. książki Dziecko przez ptaka przyniesione Andrzeja Kijowskiego. Nowe Książki 1 (2002): 10–11.