Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
O rozterkach biografki, czyli jak opowiedzieć o życiu na pograniczach

Autorzy: BEATA HALICKA ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: biografia historia codzienności wywiad biograficzny historia mówiona *
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (179-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst jest próbą opisu procesu powstawania książki, która ostatecznie przyjęła formę biografii. Mowa w nim o budowaniu koncepcji określającej jej formę i wątpliwościach związanych z wyzwaniem, jakim jest połączenie pracy historycznej, o charakterze naukowym, z walorami literackimi przystępnie napisanej biografii. Odwołuję się do metodyki badań biograficznych stosowanej przez socjologów, do doświadczeń historyków pracujących z dokumentami biograficznymi, a także do dyskursu literaturoznawców. Wbrew opinii tej części badaczy, którzy biografistykę plasują na peryferiach wspomnianych dyscyplin, uważam, że dobrze napisane biografie mogą wnieść nowe impulsy do współczesnej humanistyki. Moja wizja biografii środka znalazła swoje ucieleśnienie w książce pod tytułem Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiński, Grzegorz. Pogranicza i polityka zagraniczna. Warszawa: PISM, 2001.
2.Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, red. Martin Kohli, Günther Robert (Stuttgart: Metzler, 1984).
3.Budar, Ben. Jenseits von Oder und Neisse. Reisebilder aus den polnischen West- und Nordgebieten. Bautzen: Domowina-Verlag 1962.
4.Chmiuk, Aleksandra. „To samo, ale inaczej. O przepisywaniu biografii”. W: Literatura prze-pisana. Od zapomnianych teorii do kryminału, red. Agnieszka Izdebska, Agnieszka Przybyszewska, Danuta Szajnert, 71–87. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
5.Dopierała, Renata, Waniek, Katarzyna. Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
6.Fuchs-Heinritz, Werner. Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden. Wies¬baden: Springer-Verlag, 2005.
7.Franaszek, Andrzej. Miłosz. Biografia. Kraków: Znak, 2011.
8.Galewska, Agnieszka. „Zwrot biograficzny w feministycznej krytyce literackiej”. W: 20 lat litera¬tury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie, red. Arleta Galant, Inga Iwasiów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
9.Giedroyc, Jerzy. Autobiografia na cztery ręce. Oprac. Krzysztof Pomian. Warszawa: Czytelnik, 1996.
10.Halicka, Beata. „The Shifting of Borders in 1945 in Memory of Poles, Germans and Ukrainians”. Warsaw East European Review III (2013): 29–35.
11.Halicka, Beata. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945– 1948. Kraków: Universitas, 2015.
12.Halicka, Beata. Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – Instytut Historii Nauki PAN, 2019.
13.Kaźmierska, Kaja. „Biografia opowiadana, doświadczana i rekonstruowana w perspektywie nar¬racji o wojnie. Analiza przypadku”. Kultura i Społeczeństwo 3 (2014): 3–21.
14.Kaźmierska, Kaja. „Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne”. W: Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, red. Renata Dopierała, Katarzyna Waniek, 61–71. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
15.Kozaky – Pyrehne. Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad erzwungener Migratio¬nen / Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Pola¬ków, Niemców i Ukraińców, red. Beata Halicka, Bogusław Mykietów. Skórzyn: Wydawnictwo Instytutowe, 2011.
16.Kruszewski, Zbigniew A. The Oder-Neisse and Poland’s Modernisation. Socioeconomic and Political Impact. New York: Praeger Publishers, 1972.
17.Nasiłowska, Anna. „Biografie: zwrot biograficzny”. Dwutygodnik.com, 16 (2009). Dostęp 1.05.2019. https://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biograficzny.html.
18.Nasiłowska, Anna. „Herezje”. Teksty Drugie, 1–2 (2000): 129–136.
19.Obertreis, Julia, Anke Stephan. Erinnerungen nach der Wende. / Remembering after the Fall of Com¬munism: Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften / Oral History and (Post) Socialist Societies. Essen: Klartext Verlag, 2009.
20.Pluciński, Józef. Świnoujskie przełomy 1939–1959. Świnoujście: Delta, 2010.
21.Rosenthal, Gabriele. Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibung. Frankfurt am Main: Campus, 1995.
22.Strzembosz, Adam, Stanisław Zakroczymski. Między prawem i sprawiedliwością. Warszawa: Biblio¬teka „Więzi”, 2017.
23.Straub, Jürgen. Erzählung, Identität und historisches Bewusstsein. Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
24.Śleszyński, Wojciech. Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litew¬sko-białoruskim w XX i XXI wieku. Kraków: Avalon, 2010.
25.Wassermann, Charles. Unter polnischer Verwaltung. Tagebuch 1957 mit 163 Originalaufnahmen des Verfassers. Gutersloh: Bertelsmann Verlag 1957.
26.White, Hayden. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. London: Baltimore, 1975.
27.White, Hayden. Proza historyczna. Red. Ewa Domańska. Kraków: Universitas, 2009.
28.Zasztowt, Leszek. Wstęp do Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia, Beata Halicka, 11–16. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.
29.Żytyniec, Rafał. „Polnische Wirtschaft z modernizacją w tle. Ziemie Zachodnie i Północne w repor¬tażach Charles’a Wassermana i Bena Budara”, Borussia 43 (2009): 59–68.