Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.2.13-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (13) 2019
Napięcia autobiograficzne

Autorzy: PAWEŁ DZIEL ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konwencja literacka strukturalizm kulturowa teoria literatury PRL pisarze żydowskiego pochodzenia
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:13 (167-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie książki Artura Hellicha Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie, która dotyczy różnorodnych strategii przetwarzania paradygmatu gatunkowego autobiografii. Hellich analizuje odmiany gier z tradycyjnym modelem wyznania, reprezentowane przede wszystkim przez pisarzy żydowskiego pochodzenia, zwłaszcza Polaków publikujących w okresie PRL. Materiał badawczy obejmuje utwory Kazimierza Brandysa, Stanisława Lema, Romana Zimanda, Artura Sandauera, Philipa Rotha, Paula Karla Feyerabenda oraz Michała Głowińskiego. Artykuł ukazuje naczelną w Grach z autobiografią kategorię konwencji na tle przekształceń teorii literatury XX wieku. Wyeksponowane zostały te praktyki literaturoznawcze, które podejmują próby definiowania intymistyki jako zjawiska ponadgatunkowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, Linda. Autobiography. London–New York: Routledge, 2011.
2.„Artur Hellich”. Dostęp 15.06.2019. https://niewinni-czarodzieje.pl/sklad/artur-hellich.
3.Barthes, Roland. Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne. Tłum. Karolina Kot. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2009.
4.Culler, Jonathan. Literatura w teorii. Tłum. Maciej Maryl. Kraków: Universitas, 2013.
5.Czermińska, Małgorzata. „O autobiografii i autobiograficzności”. W: Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska, 5–17. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2009.
6.Czermińska, Małgorzata. „Recenzja pracy doktorskiej pana mgra Artura Hellicha «Autobiografia drugiego stopnia. Strategie gry z konwencją»”, Gdańsk, 3.04.2017, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki. Dostęp 15.06.2019. http://www.polon.uw.edu.pl/documents/9763960/10761134/hellich_prof_czerminska.pdf.
7.Gierowski, Piotr. Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
8.Głowiński, Michał. Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa: PWN, 1973.
9.Grzemska, Aleksandra. „Matki i córki w polu autobiograficznym”. Teksty Drugie 6 (2018): 77–91.
10.Hellich, Artur. „Autobiografia i ekspresja. «Kręgi obcości» Michała Głowińskiego”. Pamiętnik Literacki 1 (2017): 77–88.
11.Hellich, Artur. Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
12.Irzykowski, Karol. „Autobiografizm”. Rocznik Literacki (1936): 3. Dostęp 15.06.2019. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/25399/edition/22467/content?ref=desc.
13.Jarzębski, Jerzy. Gra w Gombrowicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
14.Kuryluk, Ewa. Frascati: apoteoza topografii. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.
15.Madejski, Jerzy. „Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2013): 7–11.
16.Madejski, Jerzy. Deformacje biografii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.
17.Markiewka, Tomasz Szymon. „Teorie Jonathana Cullera”. Teksty Drugie 2 (2014): 191–202.
18.Mazurkiewicz, Filip. „Psychoanaliza i literackość (O Formach pamięci Marka Zaleskiego i Czarnych sezonach Michała Głowińskiego)”. Teksty Drugie 1–2 (1999): 121–131.
19.Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Universitas, 2001.
20.Okopień-Sławińska, Aleksandra. „Rola konwencji w procesie historycznoliterackim”. W: Proces historyczny w literaturze i sztuce (materiały konferencji naukowej, maj 1965), red. Maria Janion, Aniela Piorunowa, 61–80. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
21.Pekaniec, Anna. „Autobiografia i epistolografia w perspektywie kulturowej teorii literatury”. W: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, red. nauk. Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, 254–265. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
22.„Przewody doktorskie”. Dostęp 15.06.2019. http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie.
23.Saunders, Max. Self-Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern Literature. Oxford: Oxford University Press, 2010.
24.Skrendo, Andrzej. „Linia, koło”. Kwartalnik Artystyczny 2 (2010): 68–73.
25.Sławiński, Janusz. „Co nam zostało ze strukturalizmu”. Teksty Drugie 5 (2001): 15–19.
26.Ubertowska, Aleksandra. Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków: Universitas, 2007.