Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji

Autorzy: PRZEMYSŁAW WIATR ORCID
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: migracja życie i filozofia nomadyzm autobiografia
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (175-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiam bogatą biografię Viléma Flussera (1920–1991) – filozofa mediów o czesko-żydowskich korzeniach. Interesują mnie jednak nie tylko jego koleje życiowe, lecz także stosunek do własnej tożsamości kulturowej. W kolejnych paragrafach prezentuję najważniejsze etapy jego życia: okres praski, emigrację, okres brazylijski oraz powrót do Europy. Każdy z nich wniósł do życia i twórczości Flussera nową wartość, nawet jeśli wiązał się z tragicznymi wydarzeniami. A ponieważ w przypadku tego autora życie było ściśle związane z filozofią – podejmowanymi tematami, sposobem filozofowania – tekst ten traktuje po części także o tym, jakim teoretykiem był Vilém Flusser.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Viléma Flussera w Berlinie, Cor_56_6_ENGLISH_4_OF_5. Korespondencja Viléma Flus¬sera z Neilem Postmanem, 1.07.1982, mps.
2.Archiwum Viléma Flussera w Berlinie, Cor_144_GENERAL CORRESPONDENCE_ENGLISH_2 of 4 (79). Korespondencja Viléma Flussera z Arthurem Kaplanem, 17.04.1979, mps.
3.Bernardo, Gustavo. „One of the Most Important Brazilian Philosophers”. Flusser Studies 3 (2006). Dostęp 30.09.2021. http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/ attachments/gustavo-bernardo-one-brazilian-phil.pdf.
4.Biblia Tysiąclecia. Poznań: Wydawnictwo Pallotinum, 1983. Wydanie 4.
5.Breuer, Ingeborg, Peter Leusch, Dieter Mersch. Welten im Kopf: Profile der Gegenwartsphilosophie – Deutschland. Hamburg: Rotbuch Verlag, 1996.
6.„Conversation between Vilém Flusser and Patrik Tschudin”. W: Vilém Flusser, The Freedom of the Migrant – Objections to Nationalism, red. Anke Finger, tłum. Kenneth Kronenberg, 88–106. Urbana–Chicago–Springfield: University of Illinois Press, 2003.
7.Finger, Anke. Introduction: Vilém Flusser as Philosopher, Author and Migrant. W: Vilém Flusser, The Freedom of the Migrant – Objections to Nationalism, red. Anke Finger, tłum. Kenneth Kronen¬berg, IX–XXI. Urbana–Chicago–Springfield: University of Illinois Press, 2003.
8.Finger, Anke, Rainer Guldin, Gustavo Bernardo. Vilém Flusser. An Introduction. Minneapolis–Lon¬don: University of Minnesota Press, 2011.
9.Flusser, Vilém. Artforum Essays, red. Martha Schwendener. Metaflux Publishing, 2017.
10.Flusser, Vilém. „Change of Paradigms”. W: Vilém Flusser, Writings, red. Andreas Ströhl, tłum. Erik Eisel, 85–90. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2002.
11.Flusser, Vilém. Does Writing Have a Future?. Tłum. Nancy Ann Roth. Minneapolis–London: Uni¬versity of Minnesota Press, 2012.
12.Flusser, Vilém. Groundless. Tłum. Rodrigo Maltez Novaes. Metaflux Publishing, 2017.
13.Flusser, Vilém. A História do Diabo. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1965.
14.Flusser, Vilém. Into the Universe of Technical Images. Tłum. Nancy Ann Roth. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2011.
15.Flusser, Vilém. Ku filozofii fotografii. Tłum. Jacek Maniecki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015.
16.Flusser, Vilém. „Taking up Residence in Homelessness”. W: tegoż, Writings, red. Andreas Ströhl, tłum. Erik Eisel, 91–103. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2002.
17.Flusser, Vilém, „W poszukiwaniu sensu (filozoficzny autoportret)”. W: tegoż, Kultura pisma. Z filo¬zofii słowa i obrazu. Tłum. Przemysław Wiatr, 368–385. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2018.
18.Ingarden, Roman. Wstęp do fenomenologii Husserla. Tłum. Andrzej Półtawski. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, 1974.
19.Mersch, Dieter. Teorie mediów. Tłum. Ewa Krauss. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2010.
20.Novaes, Rodrigo Maltez. „A Sketched Life”. W: Vilém Flusser, Groundless, 9–16. Metaflux Publi¬shing, 2017.
21.Pawley, Martin. Introduction to The Shape of Things: a Philosophy of Design, Vilém Flusser, tłum. Anthony Mathews. London: Reaktion Books, 1999. Wersja Kindle.
22.Ströhl, Andreas. Introduction to Writings, Vilém Flusser, red. Andreas Ströhl, tłum. Erik Eisel, IX– XXXVII. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2002.
23.Wiatr, Przemysław. „Filozofia kultury »po Bogu« – o powrocie do człowieka i transcendencji raz jeszcze”. W: Vilém Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. Przemysław Wiatr. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2018.
24.Wiatr, Przemysław. W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera. Toruń: Wydaw¬nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
25.Wiatr, Przemysław, Marcin Sanakiewicz, red. Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między sło¬wem, pismem i obrazem technicznym. Lublin: Projekt: media, 2021. Dostęp 15.12.2021 r. https:// depot.ceon.pl/handle/123456789/20774.
26.Zielinski, Siegfried, Peter Weibel, Daniel Irrgang, red. Flusseriana. An Intellectual Toolbox. Minne¬apolis: Univocal Publishing, 2015.