Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada

Autorzy: Paweł Wolski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia geopoetyka Zagłada
Rok wydania:2014
Liczba stron:7 (7-13)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zależności pomiędzy narracjami miejskimi i intymistyką w kontekście powojennych i, szczególnie, pozagładowych przemian konceptualizacji „ja” narracyjnego. Na podstawie przykładów zaczerpniętych z artykułów prezentowanych w bieżącym numerze czasopisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” oraz innych tekstów zasadniczych dla pisarstwa autobiograficznego, autor proponuje powiązanie tych kategorii za pomocą kategorii toposu, obejmującej w swoim ogólnym, czyli zarówno retorycznym, jak i narratywistycznym (poetologicznym) wymiarze, najważniejsze wątki badań spod znaku poetyki miejsca i intymistyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek Stefan, Mnemotopika polska. W: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan
2.Antoni Adamowski, Maria Wójcicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
3.Bourdieu Pierre, L’assassinat de Maurice Halbwachs, „Visages de la Résistance” 1987, nr 16 (tłum.
4.P.W.).
5.Frye Northrop, Archetypy literatury, tłum. Apolonia Bejska. W: Współczesna teoria badań literackich
6.za granicą. Antologia, oprac. Henryk Markiewicz, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
7.Głowiński Michał, Maska Dionizosa. W: tegoż, Mity przebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków
8.1990.
9.Halbwachs Maurice, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król, PWN, Warszawa 1969, s. 229.
10.Lang Berel, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, tłum. Anna Ziębińska-Witek, Wydawnictwo UMCS,
11.Lublin 2006, za: Marta Janczewska, Między fizjologia a kulturą. Jak zapisać głód? Na podstawie
12.dzienników Ireny Hauser i Jury Riabinkina. W: Stosowność i forma: jak opowiadać o Zagładzie,
13.red. Michał Głowiński i in., Universitas, Kraków 2006.
14.Rymkiewicz Jarosław Marek, Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Czytelnik, Warszawa
15.1968.
16.Yates Frances Amelia, Sztuka pamięci, tłum. Witold Radwański, Lech Szczucki, PIW, Warszawa 1977.
17.Ziomek Jerzy, Topika. W: tegoż, Retoryka opisowa, Ossolineum, Wrocław 1990.